MENU

.

Społeczna Szkoła Podstawowa

Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp.

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Podstawy prawne

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572 ze zm.).
 2. Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U.2015.843).
 3. Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.2001.61.624 ze zm.).
 4. Rozporządzenia MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.2014.1170).
 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
 6. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 7. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
 8. Ustawy o systemie oświaty tekst ujednolicony na dzień 26 stycznia 2017 roku. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 9. Ustawy o systemie oświaty tekst ujednolicony z dnia 18 czerwca 2020 roku.

Założenia wstępne

 1. Ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się, warunkiem niezbędnym do planowania procesu dydaktycznego ukierunkowanego na rozwój ucznia oraz jego przygotowanie do dalszej nauki i życia w zmieniającym się świecie. Osiągnięciu powyższego celu mają służyć działania na rzecz:
  1. wyposażenia uczniów w wiedzę i umiejętności potrzebne do uczenia się na wyższym poziomie,
  2. zapoznanie się ze sposobami efektywnego uczenia się,
  3. kształcenie uczniów otwartych, ciekawych świata, zdolnych do twórczego myślenia, łatwo przystosowujących się do zmian,
  4. pomocy w odnalezieniu własnej drogi rozwoju,
  5. uczenia pracy zespołowej, komunikacji, celowego działania, systematyczności, odpowiedzialności za efekty własnej pracy.
 2. Wewnątrzszkolne zasady oceniania określają:
  1. cele oceniania,
  2. formułowanie przez zespoły przedmiotowe wymagań edukacyjnych zgodnych z Podstawą Programową i przyjętymi do realizacji programami,
  3. ocenianie bieżące według skali i trybu podanego w niniejszym dokumencie,
  4. skalę i tryb oceniania śródrocznego i rocznego będącego podsumowaniem osiągnięć uczniów,
  5. warunki i tryb poprawiania ocen, przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych oraz poprawkowych,
  6. ocenianie zachowania,
  7. promowanie uczniów.

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

 1. Model oceniania
 1. Zbieranie informacji o osiągnięciach edukacyjnych ucznia, jego postępach i potrzebach w tym zakresie.
 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
 3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
 4. Dostarczanie uczniom i ich rodzicom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach.
 5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno– wychowawczej.
 1. Formułowanie wymagań edukacyjnych
 1. Na początku każdego roku szkolnego najpóźniej do 15 września nauczyciele informują uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz kryteriach ocen.
 2. O zasadach i kryteriach ocen zachowania informuje uczniów i rodziców wychowawca klasy.
 3. Fakt wywiązania się nauczycieli z powyżej sformułowanych obowiązków odnotowany jest w dzienniku elektronicznym.
 4. Wymagania edukacyjne, przedmiotowe systemy oceniania i System Oceny Zachowania dostępne są u nauczycieli przedmiotów, wychowawców klas oraz na stronie internetowej szkoły.
 1. Ocenianie postępów ucznia w klasach I - III
 1. W klasach I – III w ocenianiu stosowana jest ocena bieżąca w postaci ustnej lub pisemnej. Ocena bieżąca jest oceną ustną lub opisową.
 2. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań i efektów kształcenia oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 3. Prace pisemne uczniów nauczyciel oddaje uczniom, którzy przekazują je rodzicom do wglądu. Fakt ten rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem, a prace pisemne wracają do nauczyciela.
 4. Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców/prawnych opiekunów, podejmuje decyzję o niepromowaniu ucznia klasy I-III.
 5. Ocena bieżąca z języka angielskiego wyrażona jest w postaci ustnej lub opisowej.
 6. W klasach I – III w ocenie bierzemy pod uwagę:
  1. Mówienie:
 • samorzutne wypowiedzi uczniów,
 • opowiadanie,
 • recytacja wierszy i prozy,
 • gry dramowe,
 • aktywność na zajęciach.
  1. Czytanie:
 • przygotowanego tekstu,
 • nowego tekstu,
 • literatury dziecięcej.
  1. Pisanie:
 • przepisywanie,
 • pisanie z pamięci,
 • pisanie ze słuchu,
 • pisanie swobodnych tekstów twórczych i wierszyków.
  1. Rachowanie:
 • liczenie na konkretach,
 • liczenie pamięciowe (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie),
 • rozwiązywanie zadań tekstowych,
 • geometrię.
  1. Rozwiązywanie problemów:
 • przyrodniczo – geograficznych
 • sprawnościowych (bierzemy pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć).

 

 1. Ocenianie postępów ucznia w klasach IV – VIII SP.
 1. W klasach IV – VIII szkoły podstawowej poziom opanowania wiadomości i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych określa się w stopniach szkolnych cząstkowych:
 • celujący                       6
 • bardzo dobry                5
 • dobry                            4
 • dostateczny                  3
 • dopuszczający             2
 • niedostateczny             1
 1. Poziom opanowania wiedzy i umiejętności uczniów na sprawdzianach, pracach klasowych i diagnozach wyrażany punktami, przelicza się na ocenę szkolną.
 2. Wymagania z prac pisemnych oraz innych ocenianych prac ustala  nauczyciel oceniający.
 3. W klasach IV – VIII szkoły podstawowej i możliwe jest ustalenie opisowej oceny bieżącej.
 4. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej i uczeń jest sprawdzany i oceniany na podstawie różnorodnych obszarów jego aktywności.
 5. W ocenie bierzemy pod uwagę:
 • stan wiedzy i umiejętności,
 • postępy ucznia,
 • rozwój umiejętności kluczowych,
 • wkład pracy z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji ucznia.
 1. Oceniamy takie formy aktywności ucznia, jak:
 • prace pisemne,
 • odpowiedzi ustne,
 • prace domowe,
 • prace długoterminowe,
 • praca w grupie,
 • ćwiczenia i prace projektowe,
 • prace praktyczne.
 1. W   ocenie uwzględniamy również obserwację pracy ucznia poczynioną przez nauczyciela.
 2. Formy aktywności uczniów oraz kryteria ich oceny określają nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania.
 3. Obszar oceniania zachowania szczegółowo precyzuje Katalog Praw i Obowiązków Ucznia zał. 1 oraz Sylwetka Wzorowego Ucznia zał. 2.
 4. W przypadku plastyki, muzyki, zajęć komputerowych oraz zajęć wychowania fizycznego, sprawdzian wiadomości i umiejętnością ucznia ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 5. Na zajęciach wychowania fizycznego przy ustaleniu oceny, oprócz wysiłku fizycznego wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, bierze się pod uwagę również systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność w działaniach na rzecz kultury fizycznej.
 6. W ciągu jednego dnia uczeń może pisać tylko jedną pracę klasową lub sprawdzian.
 7. Liczba prac klasowych lub sprawdzianów w ciągu tygodnia nie może przekraczać trzech.
 8. O terminie pracy klasowej lub sprawdzianu uczniowie powinni być powiadomieni, co najmniej na tydzień przed planowanym terminem, co nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym. Wpis do terminarza nie może być dokonany wcześniej niż 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem. Prace kontrolne i inne prace pisemne nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić i oddać uczniom w terminie do 2 tygodni.
 9. Po usprawiedliwionej nieobecności, w zależności od czasu jej trwania, uczeń ma prawo:
 1. w pierwszym dniu, po nieobecności trwającej, co najmniej trzy dni, nie odrobić pisemnych prac domowych. Przez kolejne dwa dni nauki winien nadrobić zaległości i uzupełnić materiał (wiadomości, zeszyty, itp.). W tym czasie jest  zwolniony z odpowiedzi ustnych i pisemnych form sprawdzania wiadomości,
 2. w dniu powrotu do szkoły po nieobecności trwającej jeden dzień ma prawo być nieprzygotowany do zajęć odbywających się w danym dniu, z wyjątkiem prac klasowych i sprawdzianów zapowiedzianych przed nieobecnością.
 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. Uczeń może być też zwolniony na podstawie opinii lekarza z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego.

 

 1. Jawność oceniania
 1. Wszystkie oceny są jawne.
 2. Zebrania klasowe i dni otwarte odbywają się wg harmonogramu ustalonego na początku roku szkolnego.
 3. Nauczyciel informuje ucznia i jego rodzica o uzyskanej ocenie cząstkowej poprzez wpis do dziennika elektronicznego. Ponadto szczegółowe informacje dotyczące postępów lub ich braku przekazywane są podczas dni otwartych i zebrań z rodzicami w ciągu roku szkolnego.
 4. Prace kontrolne są obowiązkowe. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych (np. choroby) nie pisał sprawdzianu z całą klasą, to powinien napisać go w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony po konsultacji z nauczycielem. W przypadku jednodniowej nieobecności uczeń pisze sprawdzian na następnej lekcji lub w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 5. Uczeń powinien znać przewidywaną ocenę śródroczną i roczną na miesiąc przed terminem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.
 6. O przewidywanej niedostatecznej ocenie rocznej (śródrocznej) uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie powiadamiani są w formie pisemnej miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego (semestru).
 7. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu  ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od zakończenia rocznych  zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 8. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza egzamin sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej lub ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 9. Termin egzaminu sprawdzającego wiadomości lub umiejętności uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami. Przeprowadza się go nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 10. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 11. Egzamin może składać się z części pisemnej, ustnej lub praktycznej.
 12. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 13. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 14. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin testu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu i ustaloną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 1. Poprawa pracy bieżącej
 1. Uczeń ma prawo do poprawy oceny. Zasady poprawy oceny regulują zapisy PSO.
 2. Poprawy dokonuje się w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od daty otrzymania oceny w formie ustalonej przez nauczyciela. W przypadku dłuższej nieobecności termin zaliczenia  wyznacza  nauczyciel  przedmiotu.   W   dzienniku   elektronicznym   ocena z poprawy odnotowywana jest zgodnie z PSO.

 

 1. Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia
 1. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
 2. Nauczyciel–wychowawca lub pedagog ma obowiązek wpisać w dzienniku stwierdzone deficyty na podstawie orzeczeń lub opinii Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej.
 3. Uczeń, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe, objęty jest systemem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Organizacja roku szkolnego
 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
 2. Termin zakończenia I semestru ustala Rada Pedagogiczna.

 

 1. Skala i tryb oceniania śródrocznego/rocznego
 1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych i wystawieniu oceny klasyfikacyjnej, a także wyrażeniu opinii o zachowaniu ucznia w formie oceny zachowania.
 2. Ocena wystawiana za drugie półrocze jest oceną roczną. Ocena roczna wystawiana jest za pracę w pierwszym i drugim półrocza.
 3. Ocenę śródroczną/roczną wystawia nauczyciel zajęć edukacyjnych lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. długotrwała nieobecność nauczyciela) inny nauczyciel upoważniony do tego przez dyrektora szkoły.
 4. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena śródroczna wyników nauczania przekazywana jest rodzicom w formie elektronicznej (dziennik elektroniczny) wraz ze wskazówkami i zaleceniami do dalszej nauki.
 5. W klasach I - III szkoły podstawowej ocena roczna klasyfikacyjna jest oceną opisową zapisaną na świadectwie szkolnym.
 6. W klasach IV – VIII szkoły podstawowej i oceny śródroczne i roczne określa się w stopniach szkolnych z uwzględnieniem Przedmiotowego Systemu Oceniania.
 7. Ocena wynikająca ze średniej (tabela) ważonej jest podstawą do wystawienia oceny semestralnej i końcowej. Uwzględniając zaangażowanie, wkład pracy, postępy oraz gotowość do zdobywania nowych wiadomości i umiejętności ucznia, nauczyciel ma możliwość podwyższenia oceny.

cel

6,00 - 5,51

bdb

5,50 - 4,51

db

4,50 - 3,51

dst

3,50 - 2,51

dop

2,50 - 1,51

ndst

1,5 - mniej

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną zobowiązany jest do zaliczenia materiału w formie, zakresie i terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Uczeń, który nie dopełni tego obowiązku, otrzymuje ocenę niedostateczną za niezaliczony zakres materiału.
 2. Uczeń, u którego w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom jego osiągnięć edukacyjnych uniemożliwi albo utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, może w szkole uzupełnić braki podczas zajęć wyrównawczych, konsultacji, spotkań indywidualnych.
 3. Laureat konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną śródroczną/roczną ocenę klasyfikacyjną.
 4. Laureat i finalista konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, są zwolnieni odpowiednio z części sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zwolnienie jest jednoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku.

 

 1. Przedmiot oceny osiągnięć edukacyjnych
 1. Przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych z zajęć obowiązkowych, dodatkowych, religii lub etyki jest ocena cyfrowa (dopuszcza się stawianie "+" i "-" w ocenie cząstkowej). Prace klasowe (z wyjątkiem literackich), sprawdziany i testy będą  oceniane wg następującej skali:

cel

95% - 100%

bdb

84% - 94%

db

70% - 83%

dst

51% - 69%

dop

31% - 50%

ndst

30% i mniej

 1. Brane są również pod uwagę są następujące wymagania:
  1. zakres wiadomości i umiejętności,
  2. stopień zrozumienia materiału programowego,
  3. umiejętność stosowania wiedzy w sytuacjach typowych jak i nietypowych, wymagających twórczego podejścia do problemu,
  4. zaangażowanie w proces dydaktyczny, wysiłek włożony w osiąganie prezentowanego poziomu wiadomości i umiejętności, wiedzy, umiejętności i sprawności fizycznej,
  5. umiejętność prezentowania i przekazywania posiadanej wiedzy i umiejętności.
 2. Przy ustalaniu oceny z muzyki, plastyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, decydujące znaczenie ma wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.
 3. Przedmiotem oceny z innych zajęć  edukacyjnych jest  także wysiłek  ucznia wkładany w wywiązywanie się z obowiązków szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. przygotowania się do lekcji,
  2. przygotowania dodatkowych prac z własnej inicjatywy lub zleconych przez nauczyciela,
  3. aktywnego udziału w lekcji.
 4. Naukę religii lub etyki organizuje się w szkole na życzenie rodziców/ opiekunów prawnych, co jest wyrażone w formie pisemnego oświadczenia, które ma ważność do ukończenia szkoły przez ucznia, ale może zostać zmienione.

 

 1. Przeprowadzanie egzaminu poprawkowego
 1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
 2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uczeń uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu   z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 5. Egzamin  poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor szkoły albo inny wyznaczony przez dyrektor nauczyciel – jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
 6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w terminie i miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły.
 8. Uczeń, który ma przystąpić do egzaminu poprawkowego, otrzymuje od nauczyciela przedmiotu, zakres materiału obowiązującego na egzaminie. Uczeń własnoręcznym podpisem potwierdza odbiór otrzymanego zakresu materiału.
 9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami , nie później niż do końca września.
 10. Podczas egzaminu poprawkowego  uczeń jest oceniany w skali od 1 do 6 zgodnie z WZO.
 11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyżej i powtarza klasę.

 

 1. Przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego
 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców/prawnych opiekunów rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki oraz spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami.
 6. Dyrektor szkoły ustala termin egzaminu klasyfikacyjnego.
 7. Egzamin przeprowadza się w dwóch częściach: pisemnej i ustnej.
 8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 9. Egzamin klasyfikacyjny (dla ucznia o którym mowa w punkcie: b, c, d) przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów – rodzice/prawni opiekunowie ucznia.
 11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
  1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
  2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
  3. termin egzaminu,
  4. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
  5. wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję; do protokołu załącza się prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach, zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego; protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w terminie i miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny  klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub "nieklasyfikowana".
 3. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

 

 1. Promowanie uczniów
 1. Uczeń szkoły otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny wyższe od oceny niedostatecznej.
 2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.
 3. Uczeń klas I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli został sklasyfikowany i jego osiągnięcia edukacyjne oceniono pozytywnie.
 4. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku lub jego stanem zdrowia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III, na wniosek wychowawcy klasy i po zasięgnięciu opinii rodziców lub na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.
 5. Uczeń klas IV – VIII szkoły podstawowej, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły – z wyróżnieniem.
 6. Ocena z religii oraz etyki jest liczona do średniej ocen.
 7. Jeśli uczeń uczęszczał na zajęcia z religii oraz etyki do średniej ocen wlicza się dwie oceny z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć.
 8. Ocena z religii oraz etyki nie wpływa na promocję.
 9. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.

 

 1. Nauczanie zdalne
 1. W nauczaniu zdalnym wiadomości i umiejętności oraz postępy uczniów będą sprawdzane i oceniane w sposób zdalny za pośrednictwem Internetu.
 2. Metody nauczania i sprawdzania wiedzy dostosowane będą do nauczanego przedmiotu, posiadanych narzędzi oraz umiejętności informatycznych uczniów.
 3. Podczas lekcji w aplikacji Teams uczeń ma obowiązek włączyć kamerę i aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Niewłączanie kamery przez ucznia skutkuje wysłaniem informacji do rodzica.
 4. Jeśli uczeń nie ma dostępu do Internetu, jego rodzic informuje o tym wychowawcę, który wraz z dyrektorem ustala metody pracy z uczniem i sposoby egzekwowania od niego wiedzy.
 5. Rodzic ma obowiązek zgłaszać problemy techniczne do wychowawcy.
 6. Podczas nauczania zdalnego ocenianiu podlegają:

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia

b) zachowanie ucznia

 1. Wprowadza się ocenianie pracy zdalnej uczniów w postaci:
  1.  zdalnych sprawdzianów i kartkówek,
  2. testów on-line,
  3. kart pracy,
  4. wypowiedzi pisemnych,
  5. wypowiedzi ustnych,
  6. plików tekstowych,
  7. prac wykonanych przez uczniów,
  8. plików audio-video, w tym prezentacji multimedialnych.
 2. Wagi ocen pozostają takie same jak w nauczaniu stacjonarnym.
 3. Uczeń ma prawo do poprawy ocen wg zasad ustalonych przez nauczyciela danego przedmiotu.
 4. Przy ocenianiu zachowania podczas nauczania zdalnego bierze się pod uwagę przede wszystkim:
 • frekwencję na zajęciach,
 • punktualność,
 • nieusprawiedliwione przez rodzica nieobecności,
 • aktywność na zajęciach i właściwe zachowanie w ich trakcie,
 • wywiązywanie się z zadań zleconych przez nauczycieli,
 • stosunek do nauczyciela i kolegów.
 1. Ocenianie zachowania uczniów
 1. Ocenianie zachowania uczniów jest integralną częścią programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły.
 2. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 4. Celami oceniania zachowania są:
  1. informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,
  2. pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu,
  3. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
  4. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.
 5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy, po uwzględnieniu opinii innych nauczycieli według skali określonej w rozporządzeniu:
 • wzorowe,
 • bardzo dobre,
 • dobre,
 • poprawne,
 • nieodpowiednie,
 • naganne.
 1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
  1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
  2. promocję do klasy programowo wyższej,
  3. ukończenie szkoły.
 2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
  2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
  3. dbałość o honor i tradycje szkoły,
  4. dbałość o piękno mowy ojczystej,
  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
  6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
  7. okazywanie szacunku innym osobom.
 3. Ocena zachowania w klasach I – III szkoły podstawowej jest oceną opisową:
  1. ocena bieżąca zachowania polega na ustnym wyrażeniu opinii na temat zachowania ucznia,
  2. roczna ocena zachowania jest oceną opisową zapisaną na świadectwie szkolnym,
  3. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
 4. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 5. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. W skład komisji w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wchodzą:
  1. dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
  2. wychowawca klasy,
  3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
  4. pedagog.
 6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna. Nie może być niższa od wcześniej wystawionej oceny.
 7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. skład komisji,
  2. termin posiedzenia komisji,
  3. wynik głosowania,
  4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Dokument jest udostępniany do wglądu w terminie i miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły.

 1. Oceny zachowania nie ustala się uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 2. Opis obowiązków i praw ucznia, zawarty jest w Katalogu Praw i Obowiązków Ucznia (załącznik nr 1) oraz w Procedurze korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (załącznik nr 3).

 

 1. Procedury ustalania oceny zachowania
 1. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca informuje uczniów (na lekcji wychowawczej) oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów (podczas pierwszego zebrania z rodzicami - do 30 września) o:
  1. warunkach i sposobie oceniania zachowania,
  2. kryteriach oceniania zachowania,
  3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Wychowawca systematycznie (na bieżąco) rozpoznaje stopień respektowania przez uczniów zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/ prawnych opiekunów.
 4. Podczas rozmów z uczniem wychowawca:
  1. informuje go o swoich i innych obserwacjach w obszarze jego zachowania,
  2. motywuje ucznia do czynienia postępów w obszarze jego zachowania,
  3. dostarcza rodzicom lub prawnym opiekunom (raz w miesiącu podczas konsultacji) i nauczycielom, ustnej informacji o funkcjonowaniu ucznia na terenie szkoły i poza nią, jeśli wyjścia poza placówkę są przez nią organizowane.
 5. Ocenę zachowania śródroczną i roczną wystawia wychowawca klasy w oparciu o:
 • ilość i jakość uwag negatywnych wg tabeli:

0-3

wzorowe

4-6

bardzo dobre

7-10

dobre

11-15

poprawne

powyżej 15

nieodpowiednie

 • pochwały i pozytywne informacje o uczniu (mają one bardzo duży wpływ na ocenę zachowania),
 • opinię nauczycieli uczących w klasie,
 • uwagi członków Rady Pedagogicznej i innych pracowników szkoły o zachowaniu ucznia.
 1. Wzorową ocenę zachowania otrzymuje uczeń, którego postawa jest zgodna z Sylwetką Wzorowego Ucznia (załącznik nr 2).
 2. Wagary i ucieczki z lekcji powodują obniżenie oceny zachowania.
 3. W przypadkach szczególnych wychowawca może podwyższyć uczniowi ocenę zachowania.
 4. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
 5. Wychowawca proponuje uczniowi przewidywaną ocenę zachowania śródroczną lub roczną nie później niż 30 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 6. Przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem RP, wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia i jeg rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanej rocznej (śródrocznej) nieodpowiedniej i nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 7. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia wychowawca uzasadnia ją.
 8. Od oceny śródrocznej i rocznej zachowania przysługuje uczniowi i jego rodzicom odwołanie w ustalonym trybie.

 

 1. Tryb odwołania oceny zachowania w klasach IV - VIII.
 1.  Po otrzymaniu informacji o proponowanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania rodzic/prawny opiekun ma możliwość zgłoszenia pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem.
 2.  Zastrzeżenie należy zgłosić w ciągu 3 dni do dyrektora szkoły. W takim przypadku o zmianie lub utrzymaniu oceny decyduje rada pedagogiczna.
 3.  Jeżeli uczeń po otrzymaniu informacji o proponowanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania chciałby, aby ona była wyższa, musi podjąć działania (indywidualnie lub z pomocą rodziców) o charakterze wolontariatu w ilości 30 godz. na rzecz instytucji społecznych tj.:
  • Świetlica Środowiskowa,
  • Ośrodek Terapii Zajęciowej,
  • Centrum Charytatywne im. Jana Pawła II,
  • Dom Starców,
  • Ośrodek Pomocy Rodzinie.
 4. Uczeń pragnący podjąć takie działania ma obowiązek przedstawić wychowawcy harmonogram działań wolontariackich, a nauczyciel ma prawo sprawdzić rzetelność ich wykonania.
 5. Uczeń przedstawia wychowawcy zaświadczenie wystawione przez instytucję w której działał jako wolontariusz, potwierdzające przepracowanie 30 godzin, najpóźniej na 3 dni przed terminem rady klasyfikacyjnej.

Postanowienia końcowe:

 1. Wszelkich zmian w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania dokonuje Rada Pedagogiczna.
 2. W przypadkach nieobjętych Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania decyzję podejmuje Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 3. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania stanowią integralną część Statutu Szkoły.