MENU

.

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO

 

„Kształtowanie charakteru zaczyna się w niemowlęctwie i trwa do śmierci.”

                                                                                           Anna Eleanor Roosevelt

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:

Dotychczasowe doświadczenia szkoły.
Zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i w środowisku.
Przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole i  w środowisku.

WSTĘP

Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Społecznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego opiera się na hierarchii wartości przyjętych przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy oraz tradycji. Działania zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym są spójne z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania oraz statutem  szkoły.

Rodzina i szkoła są środowiskami decydującymi o tym, w jakiej formie dokona się późniejsze wejście młodego człowieka w dorosłe życie. Aktywny udział jednostki w życiu społecznym i kulturalnym uzależniony jest w dużej mierze od oddziaływania rodziny, szkoły   i ich wpływu na rozwój osobowy młodego człowieka. Artykuł 48 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej mówi: „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie  z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania”. W zakresie wychowania nauczyciele pełnią funkcję wspomagającą i uzupełniającą w stosunku do rodziców, dlatego szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny powinien cieszyć się ogólną akceptacją rodziców. Aby program był skuteczny, niezbędna jest ścisła współpraca szkoły z domem rodzinnym, odwoływanie się do tradycji i wartości wynoszonych przez uczniów z domu oraz zgodne współdziałanie nauczycieli i rodziców w budowaniu świata wartości ucznia.

Wszystkie te działania niezbędne są dla osiągnięcia nadrzędnego celu pracy edukacyjnej SSPSE, jakim jest wszechstronny i harmonijny rozwój każdego  ucznia na miarę jego możliwości i potrzeb w zakresie trzech równoważnych wymiarów: wiedzy, umiejętności i wychowania. Oznacza to, że wychowanie nie jest ani dodatkowym, ani odrębnym, ani priorytetowym zadaniem szkoły. Wychowanie stanowi integralną część działalności każdego nauczyciela i całej  Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego.

 

Wychowanie

Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej oraz społecznej.

 

Profilaktyka

Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Program zawiera dwa rodzaje profilaktyki:

 • Pierwszorzędową -  skierowaną do wszystkich uczniów i ich rodziców;
 • Drugorzędową - obejmującą uczniów już zdiagnozowanych.

Profilaktyka powinna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

Realizacja   Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego zgodnie z jego założeniami ma doprowadzić do aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia  i umożliwić mu osiągnięcie szerokorozumianego sukcesu. Zaspakajając  jego  potrzeby,  nauczyciele, a w szczególności wychowawcy kształtują samodzielne myślenie, budują wzajemne zaufanie, uczą otwartości do drugiego człowieka, wskazują jak sobie radzić             z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi, wprowadzają normy sprzyjające postawom etycznym, zdrowemu stylowi życia bez substancji psychoaktywnych, wypracowują sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, dostarczają wiedzy               o dobrym zdrowym życiu, dają osobiste wsparcie.

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem,  pielęgniarką  szkolną  i  pozostałymi  pracownikami  szkoły  przy współpracy z rodzicami  i środowiskiem lokalnym.

 

Podstawa prawna.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526).
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela    (tekst. jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1189).
Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59, 949).
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz. 1943 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
(Dz.U. 2015 poz. 1249)

 

Misja i wizja szkoły

Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego uczy, wychowuje i opiekuje się dziećmi z klas I-VIII oraz młodzieżą klas gimnazjalnych. Jesteśmy szkołą bezpieczną i pogodną. Dbamy o całościowy rozwój naszych uczniów. Wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci zgodnie z uniwersalnym systemem wartości. Zapewniamy indywidualne podejście do ucznia i umożliwiamy rozwój jego zainteresowań i talentów.

 Uczymy:

 - poznawania siebie,
- samodzielności,
- uczciwości,
- niesienia bezinteresownej pomocy,
- tolerancji i otwartości na ludzi,
- zasad współżycia w grupie,
- szacunku dla symboli i tradycji rodzinnych, szkolnych i narodowych,
- zdrowego trybu życia, wolnego od wszelkich nałogów,
- działań na rzecz środowiska naturalnego.

 Zapewniamy:

 - bardzo dobrze wykształconych i stale wzbogacających swój warsztat pracy nauczycieli,
- naukę języka angielskiego, w wymiarze pięciu godzin tygodniowo, od klasy I,
- naukę języka niemieckiego od klasy czwartej, w wymiarze trzech godzin  tygodniowo,
- dobrze wyposażone pracownie: multimedialne, klasy z tablicami interaktywnymi,
- bogaty księgozbiór ,
- pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
- współpracę z organizacjami działającymi na rzecz edukacji,
- opiekę nad dziećmi w godzinach 7.00 – 17.00

Oferujemy:

- warunki umożliwiające rozwój zainteresowań i talentów ucznia,
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
- wycieczki edukacyjne,
- spotkania z ciekawymi ludźmi,
- zajęcia artystyczne,
- zajęcia taneczne,
- zajęcia muzyczne,
- zajęcia szachowe,
- naukę pływania.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent naszej szkoły jest:

 • ciekawy świata,
 • wrażliwy, tolerancyjny, otwarty na potrzeby drugiego człowieka,
 • solidny, pracowity,
 • twórczy i kreatywny,
 • uczciwy, prawdomówny,
 • koleżeński,
 • kulturalny,
 • asertywny,
 • bez nałogów,
 • świadomy swojej tożsamości narodowej.

Umie:

 • dbać o własny rozwój,
 • dobrze planować, organizować i oceniać swoje działania,
 • współdziałać z grupą,
 • akceptować inność rówieśników,
 • dbać o środowisko naturalne,
 • dbać o bezpieczeństwo własne i innych.

 Zna:

 • prawa i obowiązki ucznia i postępuje zgodnie z nimi,
 • swoje mocne i słabe strony, wykorzystuje je do pracy nad sobą,
 • swoje miejsce w rodzinie i szanuje jej tradycje,
 • zasady zdrowego stylu życia,
 • historię i walory swojego regionu,
 • zagrożenia wynikające z zachowań ryzykownych.

Okazuje szacunek dla:

 • symboli narodowych,
 • własnych i cudzych wartości.

 

OGÓLNE ZADANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE

 • uczenie szacunku do symboli narodowych,
 • stwarzanie warunków umożliwiających wszechstronny rozwój psychiczny, duchowy     i fizyczny ucznia,
 • kształtowanie jednostek twórczych, kreatywnych i zdolnych do kierowania własnym kształceniem zarówno w rzeczywistości szkolnej, jak i poza nią,
 • wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasad reagowania w sytuacjach cyberprzemocy,
 • kształtowanie własnej hierarchii wartości,
 • uczenie postawy szacunku i dialogu względem świata wartości innych osób,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • prowadzenie profilaktyki uzależnień, 
 • kształtowanie postawy bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania i unikania zagrożeń.

 

Główne cele wychowawcze i profilaktyczne realizowane na poszczególnych etapach kształcenia.

KLASY I – III Wyruszam w świat

Cel ogólny: rozbudzanie ciekawości świata, poznanie symboli narodowych, kształtowanie postawy bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania i unikania zagrożeń, oraz postaw wrażliwości i szacunku dla drugiego człowieka.

Motto przewodnie: "Niewielkie możliwości są często początkiem wielkich dokonań."

                                                                                                       William Lyons Phelps

KLASA IV W szkole – ja jako uczeń

              Cel ogólny: kształtowanie umiejętności dobrego funkcjonowania w grupie rówieśniczej i w społeczeństwie, ze szczególnym nastawieniem na poszanowanie drugiego człowieka, promowanie zdrowego stylu życia, poznanie zasad skutecznego uczenia się.

Motto przewodnie: "Z nauką jest jak z wiosłowaniem pod prąd. Skoro tylko zaprzestaniesz pracy zaraz spycha cię do tyłu."

                                                                                                        Benjamin Britten

KLASA V W rodzinie – ja jako dziecko

             Cel ogólny: uświadomienie uczniom roli rodziny w życiu człowieka, znaczenia wzajemnych relacji i szacunku oraz pomoc w znalezieniu własnego miejsca w rodzinie. Wdrażanie do efektywnego spędzania wolnego czasu.

Motto przewodnie: "Człowiek bez rodziny drży z zimna."

                                                                                                          Andre Maurois    

KLASA VI  W społeczeństwie - ja wśród innych

Cel ogólny: kształtowanie umiejętności umożliwiających dziecku prawidłowe funkcjonowanie w szkole, w tym relacje z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi, wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasad reagowania w sytuacjach cyberprzemocy.

Motto przewodnie: "Najważniejsze wyprawy w życiu to wychodzenie ludziom naprzeciw."

                                                                                                            Henry Boye

KLASA VII  Poznaj siebie

               Cel ogólny: dążenie do samopoznania, samooceny, samokontroli, samodoskonalenia z uwzględnieniem szacunku do drugiego człowieka, kształtowanie postawy patriotycznej.

Motto przewodnie: "W ciągu całego życia człowiek nie tyle jest, ile stwarza siebie."

                                                                                                             Fiodor Dostojewski

KLASA VIII/ II gimnazjum  Poznaj innych

Cel ogólny: kształtowanie umiejętności komunikowania się, współistnienia i współdziałania z innymi, otwartości na potrzeby drugiego człowieka, uczenie postawy szacunku i dialogu względem świata wartości innych osób,  promowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki uzależnień, kształtowanie postawy bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania oraz unikania zagrożeń.

Motto przewodnie: ”Naprawdę istnieje tylko jedna radość: obcowanie z ludźmi."

                                                                                                              Antoine de Saint - Exupery

KLASA III gimnazjum  Ja wśród innych

Cel ogólny: Poszukiwanie swojego miejsca i roli wśród innych ludzi (w społeczeństwie, regionie, w kraju, w Europie, na świecie) z poszanowaniem odrębności           i wyjątkowości własnej i innych, poznawanie możliwości dalszej drogi kształcenia i rozwoju.

Motto przewodnie:  "Człowiek może być w pełni sobą tylko wtedy, gdy jest w pełni z innymi ludźmi."

                                                                                                                          Milan Kundera

CELE POŚREDNIE NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH KSZTAŁCENIA I FORMY REALIZACJI

KLASA I-III Wyruszam w świat

Cel ogólny: rozbudzanie ciekawości świata, poznanie symboli narodowych, kształtowanie postawy bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania i unikania zagrożeń, oraz postaw wrażliwości i szacunku dla drugiego człowieka.

Motto przewodnie: "Niewielkie możliwości są często początkiem wielkich dokonań."

 William Lyons Phelps

CELE POŚREDNIE:

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:

Uczeń potrafi:

FORMY, MIEJSCE REALIZACJI

I OSOBY ODPOWIEDZIALNE:

1.Znajdowanie swojego miejsca  

 w grupie            

 i działanie w niej

- wyrazić potrzebę działania w grupie

 i działać w niej,

 - doświadczyć współzależności

 i  współodpowiedzialności  za działanie grupy

-lekcje, zajęcia pozalekcyjne,

 - nauczyciele

2.Nabywanie samodzielności

- samodzielnie poruszać się po szkole,

 - organizować swoje miejsce pracy,    

 - zachować ład i porządek

 w klasie  i w szatni

-zwiedzanie budynku szkolnego, lekcje z wychowawcą

3.Kształcenie umiejętności zachowań społecznych

 i komunikowanie się

 w grupie

- zachować się przyjaźnie

i odnosić

z szacunkiem do kolegów,

- zadbać o budowanie relacji rówieśniczych,

 - dostrzec potrzeby kolegów                 i koleżanek,

 - zachować się z szacunkiem wobec wszystkich,

 - łagodzić i rozwiązywać drobne codzienne konflikty koleżeńskie,

 - być tolerancyjnym,

 - stawać w obronie krzywdzonych

- pogadanki

 i zajęcia integracyjne,

- wychowawca

 i inni nauczyciele

4.Kształcenie umiejętności podporządkowania się wymaganiom szkolnym

- właściwie zachować się

w różnych sytuacjach,

 - wypełnić polecenia nauczyciela,

 - przestrzegać dyscypliny

 i ponosić konsekwencje złych zachowań,

 - zwracać się z szacunkiem do dorosłych i rówieśników

- lekcje, wycieczki

– wychowawca

i inni nauczyciele we współpracy

 z rodzicami

5.Kształcenie umiejętności krytycznej oceny własnych zachowań, możliwości

 i postępów w nauce

- krytycznie ocenić swoje zachowanie

 i pracować nad jego poprawą,

 - ocenić swoje postępy w nauce

 i wyciągać wnioski do dalszej pracy

- lekcje, zajęcia pozalekcyjne

- nauczyciele we współpracy

z rodzicami

6.Budowanie więzi ze środowiskiem, szkołą, społecznością lokalną, rozwijanie postawy patriotycznej

- okazać szacunek symbolom narodowym,

 - wykazać się znajomością swojego miasta i jego historii,

- zatroszczyć się o otaczające go środowisko naturalne,

 - dostrzec różnice pomiędzy ludźmi

 i zaakceptować je,

 - odróżnić dobro od zła

i odpowiednio na nie zareagować w sytuacjach codziennych,

 - wykazać się zrozumieniem pojęć: norma, prawo, godność, obowiązek, tolerancja

- lekcje, wycieczki, uroczystości szkolne

 -wychowawca

 i inni nauczyciele

7.Kształtowanie świadomości swoich praw

- odmówić innym w stosownej formie,

 - zwrócić się o pomoc do właściwej osoby

- lekcje, wycieczki

-wychowawca i inni nauczyciele

KLASA IV W szkole – ja jako uczeń

Cel ogólny: kształtowanie umiejętności dobrego funkcjonowania w grupie rówieśniczej i w społeczeństwie, ze szczególnym nastawieniem na poszanowanie drugiego człowiekiem.

Motto przewodnie: „Z nauką jest jak z wiosłowaniem pod prąd. Skoro tylko zaprzestaniesz pracy, zaraz spycha cię do tyłu.”

Benjamin Britten

CELE POŚREDNIE:

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:

Uczeń potrafi:

FORMY, MIEJSCE REALIZACJI I OSOBY ODPOWIEDZIALNE:

1.Organizacja społeczności klasowej

- odnaleźć się na nowym etapie nauczania (nowi nauczyciele, nowe systemy oceniania),

 - wskazać przedstawicieli samorządu klasowego

 i przedstawić ich rolę i zadania,

 - określić i wypełnić obowiązki dyżurnego,

 - okazać troskę w stosunku do nieobecnego kolegi,

 - pomóc uzupełnić zaległości

 w nauce innym uczniom,

 - wykazać się odpowiedzialnością za to, aby wszyscy w klasie czuli się dobrze

- godziny wychowawcze, lekcje przedmiotowe, elementy profilaktyki zapobiegającej izolacji i odrzuceniu ucznia w grupie rówieśniczej

- wychowawca,

 członkowie Samorządu Szkolnego

2. Nabywanie umiejętności właściwych zachowań w szkole

- łagodzić i rozwiązywać codzienne drobne konflikty,

 - właściwie komunikować się

 z nauczycielami w sytuacjach konfliktowych,

 - wymienić prawa i obowiązki ucznia i przestrzegać ich,

 - przedstawić Sylwetkę Ucznia naszej szkoły,

 - wymienić zachowania niedozwolone na terenie szkoły,

 - odpowiedzialnie korzystać

 z telefonów komórkowych

 i innych urządzeń elektronicznych,

 - wskazać i zastosować sposoby postępowania w sytuacjach naruszania obowiązujących

 w szkole praw i  zasad,

 - prosić o pomoc w sytuacjach trudnych,

 - ponieść konsekwencje złych zachowań i wynagrodzić wyrządzone przykrości właściwym osobom,

 - naprawić wyrządzone szkody,

-przekazywać rodzicom  informacje dotyczące własnych postępów w nauce i zachowaniu

- godziny wychowawcze, lekcje przedmiotowe, przerwy, zajęcia pozalekcyjne, uroczystości szkolne, wycieczki

 - wychowawca i inni nauczyciele we współpracy

 z rodzicami, pedagog szkolny

3.Kształcenie umiejętności dobrej organizacji warsztatu pracy

- wskazać, gdzie odszukać informacje dotyczące wymagań na poszczególne oceny szkolne

 z każdego przedmiotu,

 - pracować w oparciu

o przedmiotowe systemy oceniania,

 - zorganizować swój warsztat pracy tak, aby z chwilą wejścia nauczyciela na lekcję być przygotowanym do pracy (mieć porządek na ławce i wokół siebie, przygotowane właściwe podręczniki i zeszyty, wymagane przybory, być wyciszonym

 i skoncentrowanym, nastawionym na pracę),

 - samodzielnie zapisać

w zeszycie prace domowe

- godziny wychowawcze, lekcje przedmiotowe – nauczyciele , pedagog szkolny

4.Kształcenie umiejętności skutecznej nauki w domu

- wypracować i wykorzystać metodę skutecznej nauki własnej,

 - zaplanować i zorganizować naukę w domu,

 - spędzać właściwie czas wolny,

 - przygotować się do każdej lekcji,

- uszanować tradycje szkolne

 i klasowe

- godziny wychowawcze, lekcje przedmiotowe – nauczyciele we współpracy

z rodzicami, pedagog szkolny

5.Wdrażanie do aktywnego współuczestnictwa w szkolnych uroczystościach oraz reprezentowania szkoły na zewnątrz

- uszanować tradycje szkolne

 i klasowe,

 - współuczestniczyć godnie

 w uroczystościach szkolnych,

 - godnie reprezentować naszą szkołę w miejscach publicznych,

 - współorganizować uroczystości klasowe

- godziny wychowawcze, lekcje przedmiotowe, konkursy szkolne

 i pozaszkolne, uroczystości szkolne

 i klasowe ( Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Wigilia, Walentynki, Dzień Matki), wyjścia do kina, teatru, na wystawy, wycieczki klasowe

– nauczyciele, pedagog szkolny

6.Promowanie zdrowego stylu życia

- stosować zbilansowaną dietę,

- wybierać zdrową żywność,

- dobrać właściwą formę aktywności fizycznej,

- zachowuje właściwe proporcje między wypoczynkiem biernym

a czynnym,

- radzić sobie ze stresem,

- dbać o właściwą ilość snu,

 

- lekcje przedmiotowe, godziny wychowawcze,

– nauczyciele we współpracy

z rodzicami, pedagog szkolny

KLASA V   W rodzinie – ja jako dziecko

 Cel ogólny: uświadomienie uczniom roli rodziny w życiu człowieka, znaczenia wzajemnych relacji i szacunku oraz pomoc w znalezieniu własnego miejsca w rodzinie, wdrażanie do efektywnego spędzania wolnego czasu

Motto przewodnie: "Człowiek bez rodziny drży z zimna"

                                                                                                                Andre Maurois

CELE POŚREDNIE:

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:

Uczeń potrafi:

FORMY, MIEJSCE REALIZACJI I OSOBY ODPOWIEDZIALNE:

1. Uświadomienie uczniom znaczenia rodziny w życiu człowieka, wzmocnienie poczucia więzi

 z rodziną oraz kształtowanie umiejętności dobrego komunikowania się opartego na wzajemnym szacunku.

- wymienić podstawowe funkcje rodziny ,

- dostrzec ważność więzi rodzinnej i jej wpływ na własny rozwój,

 - znaleźć i zrozumieć własne miejsce w rodzinie,

 - zbudować dobre relacje

 z rodzeństwem i rodzicami

- lekcje wychowawcze , wychowanie do życia w rodzinie,

– osoba prowadząca zajęcia, wychowawca, pedagog szkolny

2.Uświadomienie uczniom praw

 i obowiązków

w rodzinie

- rozumieć pojęcia: prawo, obowiązek, kompromis, tolerancja, szacunek,

 - zrozumieć, że wszyscy członkowie rodziny mają prawa i obowiązki,

- przestrzegać zasad obowiązujących w rodzinie,

 - używać zwrotów grzecznościowych,

 - przyznać się do błędu

 i przeprosić,

 - umiejętnie rozwiązywać konflikty i zapobiegać im

- lekcje wychowawcze , wychowanie do życia w rodzinie,

– osoba prowadząca zajęcia, wychowawca, pedagog szkolny

3.Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa

w życiu rodzinnym.

- dostrzec potrzeby innych domowników,

 - uczestniczyć w zajęciach

i obowiązkach rodziny,

 - gospodarować wolnym czasem,

 - pomagać w organizowaniu świąt

 i uroczystości rodzinnych,

 - cieszyć się z sukcesu bliskich,

 - brać aktywny udział w życiu rodziny i dostrzec zagrożenia dla relacji międzyludzkich płynące

 z niewłaściwego korzystania

 z telefonów komórkowych

i innych urządzeń elektronicznych,

 - okazywać wdzięczność,

 - pamiętać o świętach najbliższych,

 - składać życzenia,

 - kochać i szanować swoich rodziców, dziadków, rodzeństwo,

 - dbać o prawidłowe relacje

w  rodzinie,

- uczestniczyć w kultywowaniu tradycji rodzinnych

- lekcje wychowawcze , wychowanie do życia w rodzinie,

– osoba prowadząca zajęcia, wychowawca, pedagog szkolny

4.Wyrabianie odpowiedzialności za wykonanie powierzonych obowiązków.

- rozpoznać i nazwać swoje obowiązki w rodzinie,

 - rozumieć znaczenie troski

o dobro wspólne,

 - chętnie wypełniać obowiązki rodzinne,

 - zrozumieć potrzebę odpowiedzialności i poświęcania się dla bliskich

- lekcje wychowawcze , wychowanie do życia w rodzinie,

– osoba prowadząca zajęcia, wychowawca, pedagog szkolny

5.Pogłębienie wiedzy uczniów

 o okresie dojrzewania, rozwianie obaw

 i niepokojów dotyczących własnego rozwoju.

- zrozumieć, że dojrzewanie jest procesem złożonym przebiegającym na wielu płaszczyznach, zaś jego przebieg mocno zróżnicowany,

 - wymienić typowe przejawy okresu dojrzewania i rozpoznać je

 u siebie,

 - zaakceptować zmiany, jakim podlega jego ciało i zadbać o jego higienę,

 - pozbyć się lęków i niepokojów związanych z okresem dojrzewania, upewniwszy się, że to, co się z nim dzieje, jest normalne

- lekcje wychowawcze , wychowanie do życia w rodzinie,

– osoba prowadząca zajęcia, wychowawca, pedagog szkolny

6. Uzmysłowienie, że wstydliwość

w naturalny sposób broni godności osobistej, kształtowanie postawy asertywnej

- określić swoje strefy bliskości,

 - uświadomić sobie, że jest dotyk dobry i taki, który budzi wewnętrzny opór,

 - zachować ostrożność

 w nawiązywaniu kontaktów

 z obcymi ludźmi,

 - mówić „nie” w sytuacjach tego wymagających,

 - zgłosić zaistnienie sytuacji podejrzanej

- lekcje wychowawcze , wychowanie do życia w rodzinie,

– osoba prowadząca zajęcia, wychowawca, pedagog szkolny

KLASA VI   W  społeczeństwie - ja wśród innych

Cel ogólny: kształtowanie umiejętności umożliwiających dziecku prawidłowe funkcjonowanie w szkole, w tym relacje z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi.

Motto przewodnie: „Najważniejsze wyprawy w życiu to wychodzenie ludziom naprzeciw”

                                                                                                                     Henry Boye

CELE POŚREDNIE:

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:

Uczeń potrafi:

FORMY, MIEJSCE REALIZACJI I OSOBY ODPOWIEDZIALNE:

1.Wdrażanie do aktywnego

 i twórczego uczestniczenia w życiu społeczności szkolnej i Samorządu Szkolnego

- być aktywny, zaangażowany, twórczy,

 - zaplanować, zorganizować

 i przygotować działania na rzecz społeczności szkolnej

- godziny wychowawcze, zebrania samorządu szkolnego, Dzień Samorządności ,

– wychowawca, opiekun i członkowie Samorządu Szkolnego

2.Kształtowanie postawy bezinteresowności

i niesienia pomocy potrzebującym

-okazać i nieść bezinteresowną pomoc kolegom i koleżankom 

w szkole oraz ludziom i zwierzętom potrzebującym pomocy

- godziny wychowawcze, katechezy, akcje charytatywne,

 – wychowawca i inni nauczyciele, opiekun Samorządu Szkolnego, opiekun Szkolnego Koła Pomocy Bliźniemu, pedagog szkolny

3. Kształtowanie postawy tolerancji

 i odpowiedzialności za swoje postępowanie wobec innych

- wskazać pozytywne i negatywne konsekwencje swoich decyzji  i czynów,

 - przyznać się do błędu
 i naprawić wyrządzone krzywdy

- godziny wychowawcze, lekcje przedmiotowe, zajęcia pozalekcyjne - nauczyciele we współpracy

z rodzicami, pedagog szkolny

4.Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa

w różnych dziedzinach życia społecznego

- godnie i z zaangażowaniem reprezentować społeczność szkolną na konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,

 - zaangażować się i twórczo uczestniczyć w życiu kulturalnym szkoły, miasta,

 - inicjować i angażować się

w wolontariat i akcje humanitarne,

 - identyfikować się ze społecznościami lokalnymi i ich wartościami (patriotyzm lokalny: szkoła, miasto, region)

- godziny wychowawcze, wyjścia na konkursy, zawody, wystawy,

do kina, teatru, muzeum,  akcje charytatywne, wolontariat,

 – nauczyciele, opiekun samorządu, pedagog szkolny

5. Kształtowanie postawy dojrzałego patriotyzmu

 i tolerancji wobec innych narodów

- być dobrym Polakiem, patriotą, obywatelem,

- uszanować tradycje i kulturę swojego narodu i ojczyzny oraz innych narodów,

- wykazać się zrozumieniem wartości narodowych,

 - przedstawić obowiązki Polaka, patrioty i obywatela,

 - okazać szacunek symbolom   narodowym

- wycieczki, inscenizacje historyczne, szkolne obchody świąt narodowych, godziny wychowawcze

 - nauczyciel historii, wychowawca i inni nauczyciele, pedagog szkolny

6.Kształtowanie postawy odpowiedzialności

za życie przy pełnej świadomości zagrożeń 

- wskazać jak dochodzi do uzależnienia i od czego można się uzależnić,

 - unikać uzależnień,

 - przedstawić powody i wartości dla których warto uczyć się dojrzałego korzystania

z wolności,

 - wskazać instytucje i organizacje pomagające osobom uzależnionym,

 - w sytuacji zagrożenia prosić

o pomoc,

-bezpiecznie i kulturalnie korzystać  z sieci,

-reagować  w sytuacjach cyberprzemocy

- spotkania

z policjantem, lekcje przedmiotowe, godziny wychowawcze,

- wychowawcy, pedagog szkolny

KLASA  VII  POZNAJ SIEBIE

Cel ogólny: dążenie do samopoznania, samooceny, samokontroli, samodoskonalenia z uwzględnieniem szacunku do drugiego człowieka.

Motto przewodnie: „W ciągu całego życia człowiek nie tyle jest, ile stwarza siebie.”

                                                                                                          Fiodor Dostojewski

CELE POSREDNIE:

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:

Uczeń potrafi:

FORMY, MIEJSCE REALIZACJI I OSOBY ODPOWIEDZIALNE:

1.Budowanie ideału człowieka zgodnie

 z wartościami humanistycznymi

- wybrać postępowanie zgodne

z wartościami humanistycznymi,

 - okazać szacunek innym ludziom, wartościom, postawom,

 - wskazać postaci mogące stanowić ideał postępowania

- godziny wychowawcze, język polski, historia

 i inne lekcje przedmiotowe,

 - wszyscy nauczyciele, pedagog szkolny

2.Kształcenie umiejętności samopoznania, krytycznej samooceny, poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wybór

 i hierarchizacja własnych celów

 i wartości życiowych 

- rozpoznać i nazwać swoje możliwości,

 - obiektywnie, krytycznie spojrzeć

na siebie,

 - nazwać swoje pozytywne

 i negatywne cechy charakteru,

 - określić swoje życiowe wartości

 i cele

-godziny wychowawcze, lekcje przedmiotowe,

 tutoriale,

 - wychowawca i inni nauczyciele, pedagog szkolny, tutorzy

3.Kształcenie umiejętności samokontroli

- ocenić swoje postępowanie,

 - kontrolować swoje zachowania

 i reakcje,

 - wskazać negatywne skutki niewłaściwego korzystania

 z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, stosowania używek (alkoholu, nikotyny, narkotyków i innych) i nie ulegać pokusom ich używania

- godziny wychowawcze, lekcje przedmiotowe, imprezy szkolne, wycieczki, wyjścia do kina, teatru

 - wychowawca i inni nauczyciele

4. Kształcenie umiejętności ciągłej pracy nad sobą, rozwijanie odpowiedzialności za własną naukę, rozwój osobistych zainteresowań, postawy twórczej, rozwijanie umiejętności poszukiwania

i wykorzystywania wiedzy

- określić jaki jest ideał, do którego dąży,

 - wykształcić pozytywne cechy charakteru,

 - zastosować nabywaną wiedzę

w życiu

- godziny wychowawcze, lekcje przedmiotowe, kółka zainteresowań, rekolekcje,

 - katecheta, wychowawca i inni nauczyciele, pedagog szkolny

5.Kształtowanie postaw patriotycznych

-wykazać się znajomością praw

 i obowiązków obywateli zawartych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej,

-przedstawić sylwetki sławnych Polaków,

- szanować  historię i tradycję oraz symbole narodowe

 

- uroczystości szkolne i państwowe, lekcje historii, języka polskiego, spotkania

 z ciekawymi ludźmi,

wystawki, gazetki, wycieczki do miejsc Pamięci Narodowej,

- nauczyciele

 

KLASA  VIII   Ja wśród innych

Cel ogólny: Poszukiwanie swojego miejsca i roli wśród innych ludzi
(w społeczeństwie, w regionie, w kraju, w Europie) z poszanowaniem odrębności i wyjątkowości własnej i innych.

Motto przewodnie: „Człowiek może być w pełni sobą tylko wtedy, gdy jest

w pełni z innymi ludźmi.”

                                                                                                          Milan Kundera

CELE POŚREDNIE:

PRZEWIDYWANE  OSIĄGNIĘCIA  UCZNIA:

Uczeń potrafi:

FORMY, MIEJSCE REALIZACJI I OSOBY ODPOWIEDZIALNE:

1.Poszukiwanie własnych życiowych celów i obszarów aktywności,

w których można się spełniać na podstawie rozpoznanych swoich mocnych i słabych stron

- wymienić swoje mocne i słabe strony zarówno w sferze edukacyjnej jak i w sferze stosunków międzyludzkich,

 - rozpoznać obszary i kierunki edukacji, w których czułby się dobrze oraz takie, w których nie byłby mocny,

 - zaplanować swoją dalszą drogę edukacyjną

- godziny wychowawcze, lekcje przedmiotowe, koła zainteresowań,

 spotkania

 z ciekawymi ludźmi,

 - wychowawca

 i inni nauczyciele, pedagog szkolny

2.Prowadzenie preorientacji zawodowej oraz orientacji dotyczącej kolejnego etapu kształcenia

- wskazać różne zawody oraz drogi ich zdobywania,

-określić  kierunki kształcenia                  i wymagania szkół ponadpodstawowych,

 - znaleźć informacje o terminach dni otwartych w szkołach,

 - złożyć w terminie wymagane, prawidłowo wypełnione dokumenty w wybranej szkole

- godziny wychowawcze, spotkania

 z nauczycielami

 i uczniami gorzowskich liceów, spotkania z ludźmi różnych zawodów, gazetki informacyjne, wyjścia na dni otwarte szkół ponadpodstawowych, korzystanie

z informacji internetowych,

 – wychowawca, pracownicy Mobilnego  Centrum Informacji Zawodowej, pedagog szkolny

3.Zapoznanie

 z procesem podejmowania decyzji i przewidywania ich skutków

- powziąć decyzję i przewidzieć jej skutki,

 - wskazać negatywne skutki niewłaściwego korzystania

z telefonów komórkowych

 i innych urządzeń elektronicznych, papierosów, alkoholu, narkotyków i innych używek i świadomie wybrać postawę człowieka wolnego od nałogów,

 - postawić przed sobą cel                         i konsekwentnie zrealizować go,

 - na podstawie rozpoznanych swoich mocnych i słabych stron podjąć właściwą decyzję w wyborze dalszego kierunku 

 i miejsca kształcenia

- godziny wychowawcze, lekcje przedmiotowe, działania Samorządu Szkolnego,

- wychowawca i inni nauczyciele, pedagog szkolny

4.Poszukiwanie obszarów twórczej aktywności społecznej, uświadamianie własnej, aktywnej

 i twórczej roli

 w grupie klasowej, szkolnej, w społeczeństwie opartej na empatii, życzliwości, bezinteresowności oraz umiejętności współpracy

 z człowiekiem

 i pomocy człowiekowi

- określić swoją przyszłą rolę

w społeczeństwie,

 - porozumieć się z kolegami

w zespole i wykonać wspólnie zadanie, stworzyć atmosferę szacunku i zaufania,

 - zorganizować i przeprowadzić działania dla dobra innych ludzi

lekcje WOS, działania Samorządu Szkolnego, wolontariat, rekolekcje,

 -wszyscy nauczyciele,

5.Przygotowanie do przyszłej roli żony, męża, matki, ojca

- wymienić cechy dobrej żony, męża, matki, ojca,

 - określić swoją przyszłą rolę

 w rodzinie,

 - okazać szacunek swoim rodzicom

- lekcje wychowawcze, wychowanie do życia w rodzinie,

– osoba prowadząca zajęcia, wychowawca, pedagog szkolny

6.Dalsze wprowadzanie

w świat tradycji regionu, kraju Europy i świata, ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej, poszanowanie dla dokonań własnego regionu, ojczyzny

- określić własną tożsamość narodową,

 - wskazać dokonania własnego regionu, ojczyzny,

 - okazać szacunek symbolom narodowym

lekcje historii, WOS-u,

języka polskiego, uroczystości, akademie rocznicowe, spotkania

z ciekawymi ludźmi, sesje naukowe, wycieczki szkolne

 – nauczyciele, wychowawcy

Współpraca z rodzicami:

 1. Systematyczne spotkania nauczycieli z rodzicami.
 2. Zebrania ogólne rodziców.
 3. Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami wg potrzeb.
 4. Spotkania rodziców ze specjalistami (psychologami, terapeutami, pracownikami WOM itp.)
 5. Zapoznanie rodziców z:
 • zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi;
 • przepisami dotyczącymi zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
 • organizacją opieki psychologiczno-pedagogicznej;
 • harmonogramem zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę;
 • Statutem Szkoły.
 1. Udział rodziców w podejmowaniu różnych decyzji istotnych dla pracy szkoły.
 2. Współdziałanie rodziców podczas organizowania wypoczynku uczniów.
 3. Zapraszanie rodziców do współdziałania w realizacji niektórych zagadnień programowych.
 4. Angażowanie rodziców do wykonywania prac na rzecz szkoły.

 

 Podmioty współpracujące ze szkołą w realizacji zadań wychowawczo-profilaktycznych:

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna:
 • korzystanie z zaleceń poradni podczas pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce lub zaburzeniami w zachowaniu,
 • kierowanie uczniów z problemami dydaktyczno-wychowawczymi na badania, konsultacje,
 • zapraszanie pracowników poradni na spotkania warsztatowe i szkoleniowe dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
 1. Policja:
 • spotkania uczniów z policjantami – pogadanki na temat bezpieczeństwa w czasie drogi do szkoły i w czasie ferii zimowych, obowiązującego prawa dla nieletnich, cyberprzemocy, uzależnień,
 • współpraca w zakresie rozwiązywania poważnych problemów wychowawczych
  z uczniami (indywidualne rozmowy, porady dla nauczycieli).
 1. Miejska  Biblioteka Publiczna:
 • współpraca w zakresie organizowania konkursów, zajęć edukacyjnych,
 • udział w organizowaniu spotkań z ciekawymi ludźmi np. pisarze, poeci, artyści,
 • organizowanie wystaw dla uczniów.
 1. Sąd:
 • spotkania z przedstawicielami sądu,
 • wizyty uczniów w sądzie, uczestnictwo w rozprawach sądowych.
 1. Zakłady pracy:
 • wizyty uczniów w zakładach pracy w celu poznania zawodów.
 1. Szkoły:
 • organizowanie międzyszkolnych imprez,
 • współpraca podczas organizowania konkursów przedmiotowych,
 • udział nauczycieli w pracach komisji egzaminacyjnych.
 1. Towarzystwo Zapobiegania  Narkomanii:
 • udział uczniów w konkursach organizowanych przez towarzystwo,
 • spotkania z wolontariuszami,
 • udział w zajęciach organizowanych dla uczniów naszej szkoły.
 1. Organizacje pozarządowe (Parafialny Zespół Caritas):
 • współpraca przy organizacji akcji charytatywnych,
 • świetlica środowiskowa

 

 Uwagi końcowe

Program wychowawczy będzie realizowany każdego dnia, w każdym działaniu, na każdej lekcji, przez wszystkich nauczycieli naszej szkoły. Traktując ucznia z szacunkiem i pochylając się nad jego niepowtarzalną osobowością, zamierzamy przy wsparciu rodziców, tworzyć wzorce postępowania, które będziemy utrwalać w toku zajęć na godzinach wychowawczych, podczas lekcji przedmiotowych oraz w trakcie wielu uroczystości, imprez i wycieczek. Stwarzając możliwości współorganizacji szkolnych imprez i konkursów, wpisanych na stałe do kalendarza szkoły, chcemy sprawić, aby dzieci czuły się współodpowiedzialne za swój rozwój i wychowanie. Różnorodność zaplanowanych działań ma za zadanie ukierunkować rozwój naszych wychowanków zgodnie z wartościami humanistycznymi.

Do stałych uroczystości i imprez szkolnych należą:

 - Dzień Edukacji Narodowej,
- Święto Konstytucji,
- Święto Odzyskania Niepodległości,
- Konkurs Matematyczny „Kangur”,
- Konkurs Humanistyczny „Alfik”,
- Koncert Kolęd,
- Wigilie klasowe,
- Jasełka,
- Bal karnawałowy,
- Dzień Wiosny,
- Konkurs Recytatorski,
- Rekolekcje,
- Konkursy ortograficzne,
- Sportowe Mistrzostwa Szkoły,
- Walentynki,
- Dzień Chłopaka,
- Dzień Kobiet,
- Pasowanie pierwszoklasisty,
- Bal Absolwentów,
- Zabawy andrzejkowe,
- Dzień Sportu Szkolnego
- Dzień Walki z AIDS.

 

 Ewaluacja programu:

Efekty działań wychowawczo-profilaktycznych będą monitorowane na bieżąco.

Sposoby zbierania informacji:

 • obserwacja uczniów w różnych sytuacjach szkolnych;
 • rozmowy z nauczycielami, uczniami, rodzicami;
 • analiza dokumentów;
 • ankiety;
 • wywiady.

 Ewaluację programu planuje się pod koniec każdego roku szkolnego.

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Pedagogiczną.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej …… w dniu.....

Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracował zespół  nauczycieli w składzie:

Joanna Kałużna - przewodnicząca
Krzysztof Żurawiecki - z-ca przewodniczącego
Agnieszka Tubis
Agnieszka Czypar-Wojtkowiak
Roman Soszka
Anna Wachnik
Mira Jezierska