MENU

.

Zgoda na kandydatów na uczniów

...................................................................
Miejscowość i data
....................................................................................................... ...............................
Imię i nazwisko dziecka klasa
.......................................................................................................
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Adres zamieszkania
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu przyszłej rekrutacji do Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp. TAK/NIE*
Wyrażenie zgody jest dobrowolne i mają Państwo prawo do jego cofnięcia. Ewentualne przetwarzanie danych ma na celu przedstawienie Państwu oferty w razie zwolnienia się miejsca w placówce. Dane będą przechowywane przez okres w którym będzie można przedstawić Państwu ofertę. Brak zgody, jej odwołanie lub upłynięcie okresu w którym zasadne jest przechowywanie danych spowoduje konieczność usunięcia danych osobowych Państwa dziecka. Zgoda obowiązuje do jej odwołania.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Edukacyjne w Gorzowie Wlkp. Pytania i wątpliwości można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu: iod.gorzow@gmail.com. Podanie przez Państwa danych osobowych w tym oświadczeniu jest dobrowolne. Szczegółowe informacje na temat Państwa praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych można znaleźć w pełnej klauzuli informacyjnej u wychowawcy klasy, w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.
......................................................................................................
Podpis rodzica/opiekuna
*niepotrzebne skreślić

Dokumenty do pobrania:

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W STOWARZYSZENIU EDUKACYJNYM W GORZOWIE WLKP.
INFORMACJE OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Edukacyjne w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Gorzów Wlkp. (66-400) ul. Kazimierza Wielkiego 65b.
2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych a także egzekucji przysługujących praw, można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu: iod.gorzow@gmail.com.
3. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
Prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
5. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
GRUPY OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
PRACOWNICY
 Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy o pracę, zlecenia lub o dzieło.
 Zgodnie z: art. 6 ust. 1 lit. lit. a, b, c RODO, USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, DZ.U.1982 NR 3 POZ. 19 TJ.DZ.U. 2018 POZ.967 Karta Nauczyciela oraz innymi aktami prawnymi określającymi warunki zatrudnienia.
 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie obligatoryjne w zakresie określonym ustawowo w celu wykonania umowy.
 Niepodanie danych osobowych uniemożliwi wykonanie umowy.
 Okres przechowywania danych określony jest ustawowo i jest zgodny z Rzeczowym wykazem akt.
 Dane mogą być przekazywane do odbiorców danych określonych w przepisach prawa (np. ZUS, Urząd Skarbowy) lub do odbiorców, z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych (np. usługi z zakresu medycyny pracy, serwis oprogramowania kadrowo- płacowego, agencja ochrony)
KANDYDACI NA PRACOWNIKÓW
 Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
 Zgodnie z: art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO, USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, DZ.U.1982 NR 3 POZ. 19 TJ.DZ.U. 2018 POZ.967 Karta Nauczyciela oraz innymi aktami prawnymi określającymi warunki zatrudnienia.
 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie obligatoryjne w zakresie określonym ustawowo do uznania kandydatury za ważnej.
 Niepodanie danych osobowych uniemożliwi uwzględnienie kandydata w procesie rekrutacyjnym.
 Okres przechowywania danych kończy się w momencie zakończenia rekrutacji.
 Dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
UCZNIOWIE/WYCHOWANKOWIE
 Celem przetwarzania danych jest dokumentacja procesu nauczania.
 Zgodnie z: art. 6 ust. 1 lit. a, c, e RODO, Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198) oraz Rozporządzenie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170).
 Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie określonym ustawowo.
 Niepodanie danych osobowych może spowodować niewywiązanie się z wymogu poddania się procesowi edukacji powszechnej.
 Okres przechowywania danych określony jest ustawowo i jest zgodny z Rzeczowym wykazem akt.
 Dane mogą być przekazywane do odbiorców danych określonych w przepisach prawa (np. OKE, organ nadzorczy) lub do odbiorców, z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych (np. serwis oprogramowania dziennika elektronicznego, prowadzenie powszechnej nauki pływania)
KANDYDACI/NIEPRZYJĘCI - UCZNIOWIE/WYCHOWANKOWIE
 Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
 Zgodnie z: art. 6 ust. 1 lit. a, c, e RODO, Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198) oraz Rozporządzenie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170).
 Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie określonym ustawowo.
 Niepodanie danych osobowych może spowodować niewywiązanie się z wymogu poddania się procesowi edukacji powszechnej lub może być dobrowolne.
 Okres przechowywania danych określony jest ustawowo i jest zgodny z Rzeczowym wykazem akt.
 Dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
KONTRAHENCI
 Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie określonej umowy.
 Zgodnie z: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.
 Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy.
 Okres przechowywania danych określony jest ustawowo i jest zgodny z Rzeczowym wykazem akt.
 Dane mogą być przekazywane do odbiorców danych określonych w przepisach prawa (np. Urząd Skarbowy) lub do odbiorców, z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych (np. serwis oprogramowania księgowego)
OSOBY PRZEBYWAJĄCE W OBRĘBIE OBJĘTYM MONITORINGIEM WIZYJNYM
 Celem przetwarzania danych jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego.
 Zgodnie z: art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 Okres przechowywania danych określony jest w regulaminie monitoringu wizyjnego.
 Dane mogą być przekazywane służbom związanym z szeroko rozumianym bezpieczeństwem lub porządkiem publicznym (np. Policja lub Straż Miejska).
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO W GORZOWIE WLKP.
 Celem przetwarzania danych jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Stowarzyszenia.
 Zgodnie z: art. 6 ust. 1 lit. b RODO. oraz ustawą – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104)
 Dane będą przetwarzane przez okres pełnienia funkcji, po czym będą archiwizowane przez okres podlegający kontroli.
 Dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
PRZEDSZKOLNA AKADEMIA TALENTÓW
 Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie określonej umowy.
 Zgodnie z: art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.
 Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy.
 Okres przechowywania danych określony jest ustawowo i jest zgodny z Rzeczowym wykazem akt.
 Dane mogą być przekazywane do odbiorców danych określonych w przepisach prawa (np. Urząd Skarbowy) lub do odbiorców, z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych (np. serwis oprogramowania księgowego)
WSZELKIE INNE CELE PRZETWARZANIA DANYCH, NIE BĘDĄCE WYMOGIEM USTAWOWYM MOGĄ BYĆ REALIZOWANE WYŁACZNIE ZA ZGODĄ OSÓB, KTÓRYCH DANE BĘDĄ PRZETWARZANE. WARUNKI PRZETWARZANIA TYCH DANYCH BĘDĄ OKREŚLONE W TREŚCI ZGODY.