MENU

.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIADÓW
W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ I SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO
Obowiązujący w roku szkolnym 2018/2019

  1. Koszt jednego obiadu  w roku szk. 2018/2019 wynosi 6,50 zł. Obowiązuje miesięczny abonament.
  2. Opłaty za posiłki będą przekazywać rodzice uczniów korzystających z obiadów na konto wykonawcy  nr konta 25 1240 6494 1111 0010 8441 4839

wg stawek podanych na tablicy informacyjnej i dzienniku internetowym LIBRUS.

  1. Osoby, które nie uiszczą opłaty w terminie nie będą mogły w danym miesiącu korzystać z obiadów.
  2. W przypadku nieobecności ucznia koszty obiadu nie będą zwracane. Posiłek można odebrać codziennie w sekretariacie szkoły do godz. 16:00.
  3. W przypadku całodziennego wyjścia/wyjazdu klasowego należy najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem wycieczki zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły (zgłasza kierownik wycieczki lub organizator).
  4. W przypadku całodziennego wyjścia/wyjazdu klasowego dziecko otrzyma tzw. suchy prowiant.
  5. Obiady dla dzieci są wydawane w trakcie długich przerw.
  6. Uczeń korzystający z obiadów zobowiązany jest do posiadania karty obiadowej, do przestrzegania poleceń nauczycieli dyżurujących i osób wydających obiady.
  7. Za nie stosowanie się do regulaminu uczeń może zostać skreślony z listy korzystających z obiadów.
  8.  Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego aneksu. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

 

dyrektor szkoły
mgr Danuta Suska