MENU

.

Pytania oferentów 25.03.2019

Gorzów Wlkp., 25.03.2019

 

 

Pytania z dnia 25.03.2019

 

Pytanie:

Czy Zamawiający potwierdza, że termin realizacji inwestycji to 31.08.2020. Prosimy

o doprecyzowanie powyższego.

 

 

Odpowiedź:

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie w sprawie wyboru Wykonawcy robót budowlanych

z dnia 11.03.2019 Zamawiający potwierdza, że termin realizacji inwestycji przypada

na 06.2019 do 08.2020.

Pytania oferentów

Gorzów Wlkp., 22.03.2018

 

Pytania oferentów

 

 

W opisie do projektu konstrukcyjnego pkt 9.8 na str 4 jest następujący zapis

 1.    Konstrukcja ram stalowych

Rama hali sportowej

“Stropodach w części niższej pomiędzy osiami “C” i “D” oraz “1” i “2” zaprojektowano jako drewniany belkowy z drewna litego sosnowego klasy C24. Belki te należy zamocować do wieńcu butów stalowych wg. odrębnego opracowania-projektu wykonawczego.”

 

Prosimy o wyjaśnienie czy opracowanie o którym pisze projektant jest w Państwa dyspozycji, jeżeli nie to prosimy o jego uzupełnienie.

 

 

 

Odpowiedź zamawiającego:

Projekt budowlany dla zadania „rozbudowa istniejącego budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z przebudową i  zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń szkoły na zaplecze socjalno-szatniowo-sanitarne” zawiera elementy projektu wykonawczego w branży konstrukcyjnej. Nie posiadamy projektów wykonawczych branżowych. Jeżeli Oferent widzi konieczność opracowania projektów wykonawczych proszony jest o uwzględnienie kosztu tych projektów w swojej ofercie.

Pytania od oferentów

                                                                                                                      Gorzów Wlkp. 20.03.2019

 

 

Pytania od oferentów

 

 1. Prosimy o podanie tonażu konstrukcji stalowej z uwagi na duże niezgodności z przedmiarem. Dla przykładu wg naszych obliczeń 
 1. pozycja 49 dotycząca konstrukcji miedzy słupami, podwójnego ceownika 65 powinno być 2,093 Tony a nie 1,173 Tony
 2. pozycja 55 dotycząca stężeń pionowych podłużnych powinno być 1,029 Tony a nie 0,719 Tony

Z uwagi na duże rozbieżności i potrzebę rzetelnej wyceny właściwych ilości prosimy o wykaz ilości sporządzony przez konstruktora.

 1. Jaki ma być kolor witryn ślusarki aluminiowej oraz drzwi stalowych?
 2. W której pozycji przedmiaru są ujęte prace opisane w punkcie 6.4.1. Projektu Zagospodarowania terenu. Pozycja 147 i 148 przedmiaru ujmują tylko rury drenarskie  i warstwę żwiru. Brak płyt drenujących wyłożonych na ścianach fundamentowych i włókniny filtrująco rozdzielającej z poliestru wyprowadzonej pionowo po płytach drenujących i wprowadzonej pod opaskę ze żwiru wzdłuż budynku.
 3. W której pozycji przedmiaru jest ujęte ocieplenie z płyt pianki PUR gr.12cm trójkątów przy kratach ozdobnych w ścianach szczytowych?
 4. Czy w trójkątach za kratami ozdobnymi i ociepleniem jest zaprojektowana ściana murowana jako zamknięcie całości?
 5. W której pozycji przedmiaru jest ujęte wykonanie belek żelbetowych z betonu B20 pokazanych jako element ozdobny na przekroju A-A w części niskiej łącznika ( wzdłuż ściany podłużnej). Jakie mają być wymiary tych belek uwzględniając zlicowanie ich z ociepleniem ścian i montażem w murze a nie jak pokazano na rysunku                   w styropianie?
 6. Na rysunku elewacji (PA-07) napisano, że tynk strukturalny ma być barwiony w masie w kolorze białym. Czy ma to być tynk silikonowy?
 7. Na rysunku Elementy ozdobne (PA-11) napisano, że elementy ozdobne mają być malowane w kolorze białym (w białym kolorze jest też elewacja tynkowana). Czy to dotyczy elementów styropianowych o symbolach E01 do E08 i kół olimpijskich czy też innych elementów?
 8. Prosimy o podanie producenta otuliny gr 1,5cm z polistyrenu ekspandowanego powleczonego żywicą akrylową z wypełniaczami kwarcowymi poziomych elementów ozdobnych ze stalowym rdzeniem nośnym                    w części wysokiej ścian podłużnych z oknami o symbolu 03.
 9. Prosimy o załączenie zestawienia stali do elementów wylewanych żelbetowych ( ławy, stopy, słupy, wieńce, nadproża, płyta stropowa nad klatką schodową)
 10. W pozycji nr 32 przedmiaru powinna być ilość 352,063m2 ścian zewn. gr.24cm.Wysokość została przyjęta do     poziomu okien, więc nie można ich odejmować. Brakująca ilość to 85,104m21.               
 11. W obmiarze brak osłon grzejnikowych o których wspomniano w opisie – czy ująć w pozycjach  z grzejnikami, jeśli tak to jakie osłony – pełne czy tylko z przodu oraz kolor?
 12. Brak w przedmiarach zegara  do okresowego włączania wentylatorów - Czy mamy go ująć?
 13. Co wchodzi w zakres robót przy remoncie studni kanalizacyjnej D1 ?
 14. Wg STWOiR pisuary powinny być z automatycznym spłukiwaniem. Czy takie zastosować?
 15. Czy przy ścianie oddzielenia pożarowego w starej części szkoły należy uwzględnić 2 szt. okna EI 60 po jednym z każdej strony budynku? Jeżeli nie , to ile ma być okien EI 60? Czy to mają być okna stałe>
 16. Czy zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew i czy ponosi opłaty administracyjne z tym związane?
 17. Prosimy o potwierdzenie, że płyty OSB 3/15 stanowiące wykończenie sufitu sali gimnastycznej mają pozostać w stanie naturalnym niemalowanym.
 18. Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić brakujące w przedmiarze roboty i elementy np.:

- opłaty za utylizację papy

-wykopu i wywozu gruntu pod pospółkę gr 50cm i chudziak dla podłóż i posadzek (roboty ziemne są ujęte tylko dla ław i stóp)

- przekładki z papy pod ściany murowane

-stopy  6.3 (oś 6D) i zbrojenia

-belki 3.2. 2 (oś 5-6D) i zbrojenia, ujęte są tylko w osiach 1-2 w ilości 2szt

-wykonania schodów zewn. i wew. i zbrojenia (są tylko płyty schodów gr. 10cm) i wykończenia gresem schodów zewnętrznych, brak również podstopni z gresu i cokolików do schodów wewn. i zewn.

-siatki stalowej dla płyt podestu (przekroje P-w i P-z)

-ceownika 120 do poz. 7.1 wg rys. PK 02

-paroizolacji (folia PE) w dachu łącznika

-płyty OSB  i termoizolacji styropianem gr. 6cm z tynkiem BSO dla stropodachu IIb

(zmiana materiału z płyt GKBI)

-przełożenia rury spustowej w osi B-1

-izolacji rur ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji

-ścianek przy pisuarach, z czego są te ścianki i jakich wymiarów (stara część szkoły).

 1. Prosimy o podanie przykładowego producenta elementów styropianowych ozdobnych (profili elewacyjnych i         kół olimpijskich) opisanych na rysunku PA-11.
 2. Zgodnie z treścią ogłoszenia w sprawie wyboru Wykonawcy robót budowlanych z dnia 11.03.2019 – jednym z kryteriów oceny ofert – 10% jest „długość okresu gwarancji jakości”. Zamawiający w niniejszym ogłoszeniu określił, iż minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny okres wynosi 60 miesięcy. W związku z powyższym prosimy o dokonanie zmiany zapisów treści umowy tj. § 8 ust. 2 lit. A oraz § 9 ust. 13 – dotyczących odpowiednio okresów gwarancji jakości i rękojmi (Zamawiający we wzorze umowy przyjął 120 miesięcy), tak aby były one zgodnie z treścią ogłoszenia o konkursie. Ponadto prosimy o udzielenie informacji, czy – okres rękojmi ma być równy okresowi gwarancji jakości?
 3. Prosimy o załączenie formularza oferty.

Odpowiedzi na pytania oferentów

Gorzów Wlkp. 20.03.2019    

Odpowiedzi na pytania oferentów

 

 1. W odpowiedzi na pytania Oferentów od nr 1 do nr 20 Zamawiający informuje, że jego celem jest podpisanie umowy o charakterze ryczałtowym a zamieszczony  przedmiar ma wyłącznie charakter pomocniczy.

Nadrzędną wagę w ocenie i wycenie przedmiotu zamówienia ma projekt budowlany a Oferent powinien zapoznać się ze stanem istniejącym w miejscu inwestycji.

 1. W odpowiedzi na pytanie nr 21 Zamawiający informuje, że punkty w umowie dotyczące gwarancji zostaną i zmienione jak w ogłoszeniu. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

 

 1. W odpowiedzi na pytanie nr 22 Zamawiający informuje, że nie posiada formularza oferty, Oferent składa ofertę zgodnie z ogłoszeniem.

Ogłoszenie o konkursie w sprawie wyboru Nadzoru Inwestorskiego robót budowlanych z dnia 11.03.2019

Ogłoszenie o konkursie w sprawie wyboru Nadzoru Inwestorskiego robót budowlanych z dnia 11.03.2019

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Edukacyjne w Gorzowie Wlkp., przy ul. Kazimierza Wielkiego 65B zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń KRS 0000168650.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego w pełnym zakresie nad zadaniem inwestycyjnym: „Rozbudowa istniejącego budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z przebudową i  zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń szkoły na zaplecze socjalno-szatniowo-sanitarne” z przeznaczeniem dla uczniów placówki edukacyjnej.

Termin realizacji inwestycji: 06.2019 - 08.2020.

Lokalizacja inwestycji: Gorzów Wlkp., ul. Kazimierza Wielkiego 65B

 

 1. Zakres oferty:

Oferta powinna zawierać

 1. Nazwę oferenta

Zakres oferowanych usług

 1. Dane kontaktowe oferenta
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową.

Termin związania z ofertą 30 dni.

 1. Kryteria wyboru Wykonawcy:
 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania i nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
 2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
 3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
 4. W przedmiotowym postępowaniu obowiązują następujące kryteria oceny ofert:

 

 1. Cena  - 100%

Obliczona według poniższego wzoru:

C min
C = --------------------------------- x 90 pkt
            C b

gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena
C min – najniższa cena ofertowa brutto
C b – cena badanej oferty brutto

 

 

 

 

W trybie postępowania Zamawiający zastrzega sobie prawo  do wystąpienia, do oferenta o  przedstawienie:

 1. Uprawnień zawodowych.
 2. Referencji.

 

 

 1. Podstawa formalna przeprowadzenia postępowania

Niniejsze postępowanie nie jest objęte Prawem Zamówień Publicznych. Podstawę formalną przeprowadzenia postępowania stanowi niniejsze ogłoszenie Zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego, niniejsze ogłoszenie stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu

art. 66 & 1Kodeksu Cywilnego. Samo ogłoszenie nie stanowi oferty.

Przed złożeniem oferty Zamawiający dopuszcza zadawanie pisemnych pytań (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres w.brok@spolecznaszkola.pl).

Wszystkie pojawiające się pytania i odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego.

Po złożeniu ofert Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych negocjacji.

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta oraz zostać złożona w zamkniętej kopercie w sekretariacie Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp., przy ul Kazimierza Wielkiego 65B do dnia 29 marca 2019 do godziny 12:00.

Stowarzyszenie Edukacyjne zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.

 

 1. Postanowienia ogólne:

Oferty nie spełniające wymagań opisanych w niniejszym Ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę przez Stowarzyszenie Edukacyjne.

Stowarzyszenie Edukacyjne poinformuje oferentów, którzy przedstawili oferty o wyniku niniejszego konkursu w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazane przez oferentów adresy e-mail.
 2. Informacja pisemna na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 3. Informacja na stronie internetowej Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego.

Wybór oferty i poinformowanie Wykonawcy o jej wyborze nie stanowi przyjęcia oferty. Umowa zostanie zawarta w momencie podpisania przez Wykonawcę i Stowarzyszenie Edukacyjne odrębnego dokumentu zawierającego treść szczegółowej umowy regulującej zasady wykonania przedmiotu zamówienia. Stowarzyszenie Edukacyjne zastrzega sobie prawo do przedstawienia wzoru takiej umowy a wykonawca przyjmuje to do wiadomości.

 

Niniejsze ogłoszenie zostaje upublicznione w następujący sposób:

 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia Edukacyjnego
 1. na stronie internetowej Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego:
  •  

 

 1. Załączniki:
 1. Dokumentacja (projekt, przedmiar, specyfikacja techniczna) do pobrania na stronie internetowej Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego, zakładka: „Dokumenty:,
 2. Wzór tabeli elementów scalonych do pobrania na stronie internetowej Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego, zakładka: „Dokumenty:,
 3. Wzór umowy o roboty budowlane do pobrania na stronie internetowej Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego, zakładka: „Dokumenty:.

Ogłoszenie o konkursie w sprawie wyboru Wykonawcy robót budowlanych z dnia 11.03.2019

Ogłoszenie o konkursie w sprawie wyboru Wykonawcy robót budowlanych z dnia 11.03.2019

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Edukacyjne w Gorzowie Wlkp., przy ul. Kazimierza Wielkiego 65B zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń KRS 0000168650.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Kompleksowe wykonanie inwestycji: „Rozbudowa istniejącego budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z przebudową i  zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń szkoły na zaplecze socjalno-szatniowo-sanitarne” z przeznaczeniem dla uczniów placówki edukacyjnej.

Termin realizacji inwestycji: 06.2019 - 08.2020.

Lokalizacja inwestycji: Gorzów Wlkp., ul. Kazimierza Wielkiego 65B

 

 1. Zakres oferty:

Oferta powinna zawierać

 1. Nazwę oferenta
 2. Wypełniona tabela elementów scalonych.
 3. Dane kontaktowe oferenta
 4. Opis dotychczasowych doświadczeń w zakresie usług budowlanych.

Termin związania z ofertą 30 dni.

 1. Kryteria wyboru Wykonawcy:
 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania i nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
 2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
 3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
 4. W przedmiotowym postępowaniu obowiązują następujące kryteria oceny ofert:

 

 1. Cena  - 90%

Obliczona według poniższego wzoru:

C min
C = --------------------------------- x 90 pkt
            C b

gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena
C min – najniższa cena ofertowa brutto
C b – cena badanej oferty brutto

 

 

 1. długość okresu gwarancji jakości  - 10%

Obliczona według poniższego wzoru:
                Go – G min
G = ------------------------------------ x 10 pkt
                G max – G min

gdzie:
G - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium gwarancja
G max – gwarancja maksymalna
G min – gwarancja minimalna
G o – gwarancja oferty ocenianej

 

UWAGA:
• Okres gwarancji należy podać w miesiącach. Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.

MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na całość robót budowlanych w ramach kontrakt jak i dostarczone i zamontowane urządzenia wynosi 36 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

MAKSYMALNY okres gwarancji na całość robót budowlanych w ramach kontraktu jak i dostarczone i zamontowane urządzenia wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (60 miesięcy) otrzymuje maksymalna liczbę punktów w ramach kryterium – długość okresu gwarancji.

 

W trybie postępowania Zamawiający zastrzega sobie prawo  do wystąpienia, do oferenta o  przedstawienie:

 1. Dokumentów rejestrowych.
 2. Bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2018.
 3. Referencji i rekomendacji.

 

 1. Podstawa formalna przeprowadzenia postępowania

Niniejsze postępowanie nie jest objęte Prawem Zamówień Publicznych. Podstawę formalną przeprowadzenia postępowania stanowi niniejsze ogłoszenie Zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego, niniejsze ogłoszenie stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu

art. 66 & 1Kodeksu Cywilnego. Samo ogłoszenie nie stanowi oferty.

Przed złożeniem oferty Zamawiający dopuszcza zadawanie pisemnych pytań (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres w.brok@spolecznaszkola.pl).

Wszystkie pojawiające się pytania i odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Edukacyjnego.

Po złożeniu ofert Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych negocjacji.

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta oraz zostać złożona w zamkniętej kopercie w sekretariacie Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp., przy ul Kazimierza Wielkiego 65B do dnia 29 marca 2019 do godziny 12:00.

Stowarzyszenie Edukacyjne zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.

 

 

 

 1. Postanowienia ogólne:

Oferty nie spełniające wymagań opisanych w niniejszym Ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę przez Stowarzyszenie Edukacyjne.

Stowarzyszenie Edukacyjne poinformuje oferentów, którzy przedstawili oferty o wyniku niniejszego konkursu w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazane przez oferentów adresy e-mail.
 2. Informacja pisemna na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
 3. Informacja na stronie internetowej Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego.

Wybór oferty i poinformowanie Wykonawcy o jej wyborze nie stanowi przyjęcia oferty. Umowa zostanie zawarta w momencie podpisania przez Wykonawcę i Stowarzyszenie Edukacyjne odrębnego dokumentu zawierającego treść szczegółowej umowy regulującej zasady wykonania przedmiotu zamówienia. Stowarzyszenie Edukacyjne zastrzega sobie prawo do przedstawienia wzoru takiej umowy a wykonawca przyjmuje to do wiadomości.

 

Niniejsze ogłoszenie zostaje upublicznione w następujący sposób:

 1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia Edukacyjnego
 2. na stronie internetowej Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego
 3.  

 

 1. Załączniki:
 1. Dokumentacja (projekt, przedmiar, specyfikacja techniczna) do pobrania na stronie internetowej Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego, zakładka: „Dokumenty:,
 1. Wzór tabeli elementów scalonych do pobrania na stronie internetowej Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego w zakładce: „Dokumenty:,
 2. Wzór umowy o roboty budowlane do pobrania na stronie internetowej Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego w zakładce: „Dokumenty:.

 

Wzór umowy - budowa sali

 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w Gorzowie Wielkopolskim w dniu __________________ roku, pomiędzy:

Stowarzyszeniem Edukacyjnym w Gorzowie Wlkp.

reprezentowaną przez ________________________ - _____________________,

zwaną dalej „Inwestorem”,

 

a

 

reprezentowaną przez:

zgodnie z zasadami reprezentacji, na dowód czego przedkłada odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Spółki aktualny na dzień ………………., stanowiący załącznik nr 6 5 do umowy,

zwaną dalej „Wykonawcą”,

 

§1 [Przedmiot umowy]

 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta między stronami w ramach realizacji projektu: „rozbudowa istniejącego budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń szkoły na zaplecze socjalno-szatniowo-sanitarne”. W wyniku zakończenia negocjacji, udokumentowanych notatkami ze spotkań, które zostały poprzedzone złożeniem przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy  Wykonawcy, Przedmiar Robót sporządzony przez Inwestora oraz notatki ze spotkań stanowią załączniki do niniejszej umowy. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku jakichkolwiek sprzeczności lub rozbieżności interpretacyjnych między treścią kosztorysu ofertowego Wykonawcy, przedmiarem robót czy notatek ze spotkań, a umową, przeważające znaczenie ma treść niniejszej umowy. Z zastrzeżeniem przeważającej roli treści niniejszej umowy załączniki do niej mają następującą hierarchię ważności:
 1. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (niniejsza umowa);
 2. Ustalenia ze spotkań negocjacyjnych
 3. Kosztorys ofertowy Wykonawcy
 4. Projekt budowlany,
 5. inne dokumenty stanowiące część umowy,

- przy czym lista załączników do umowy wynika z ich uszeregowania chronologicznego, przy czym w przypadku, gdy na jeden załącznik składa się kilka dokumentów, nadrzędny jest dokument z datą późniejszą.

 1. Projekt „rozbudowa istniejącego budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń szkoły na zaplecze socjalno-szatniowo-sanitarne” realizowany jest przez Inwestora przy wsparciu merytorycznym świadczonym przez projektanta …………………….. i inspektora nadzoru wskazanego przez Inwestora. Ilekroć w niniejszej umowie znajdować się będzie odniesienie do inspektora nadzoru inwestorskiego, należy przez to rozumieć odpowiednio umocowanego przedstawiciela Inwestora lub przedstawicieli wskazanych przez projektanta ……………………..
 2. Inwestor niniejszym zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i zobowiązuje się wykonać roboty budowlane polegające na wykonaniu inwestycji w ramach Projektu „rozbudowa istniejącego budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń szkoły na zaplecze socjalno-szatniowo-sanitarne”, na nieruchomości Inwestora położonej w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kazimierza Wielkiego 65B.
 3. Zakres prac w ramach realizacji przedmiotu umowy obejmuje również:
 1. pomiary geodezyjne,
 2. wszystkie niezbędne instalacje na terenie budowy oraz urządzenia potrzebne do wykonania Prac,
 3. wszystkie maszyny i urządzenia budowlane potrzebne do wykonania Prac,
 4. wszystkie środki pomocnicze i usługi dodatkowe, obejmujące np., odwadnianie, czasowe palowanie, prace ziemne (z wyłączeniem kolizji z istniejącymi instalacjami/urządzeniami podziemnymi), wymianę gleby, zabezpieczenia, ochronę odgromową itp.,
 5. dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów (dozwolone są wyłącznie nowe, nieużywane materiały) wraz z materiałami pomocniczymi, z uwzględnieniem ich rozładunku, przenoszenia i przechowywania,
 6. przypisanie odpowiednio wyszkolonych pracowników, odpowiedzialnych za nadzór i usprawnianie działań oraz zapewnienie niezbędnej wykwalifikowanej i niewykwalifikowanej siły roboczej w celu skutecznego wykonywania Prac i zarządzania nimi,
 7. zabezpieczenia mające na celu ochronę Prac i materiałów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i trudnościami wynikającymi z działania czynników atmosferycznych, z uwzględnieniem naprawy uszkodzeń spowodowanych przez warunki atmosferyczne, jak również środki gwarantujące skuteczne przestrzeganie harmonogramu,
 8. wszystkie ubezpieczenia, wymienione w Umowie,
 9. wszystkie koszty dodatkowe, składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia, wyżywienie i zakwaterowanie pracowników, koszty podróży i koszty nadzoru związane z Pracami w standardowych godzinach pracy lub w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w weekendy i dni wolne od pracy, gdzie powodem takiego wymogu jest odpowiedzialność Wykonawcy,
 10. sytuacje szczególne, będące skutkiem równoczesnego wykonywania kilku zadań, takie jak utrudnienia wynikające z budowy konstrukcji elektrycznych i mechanicznych oraz obsługi urządzeń, jak również dodatkowe zabezpieczenia, które mogą okazać się niezbędne itp. w zakresie, w jakim przewiduje się równoczesne wykonywanie prac w ramach niniejszej Umowy
 11. wszystkie prace dodatkowe i/lub czasowe, niezbędne do ukończenia Prac, z uwzględnieniem projektu, uzyskania zezwolenia od  Kompetentnych Władz i uiszczenia wymaganych przez nie opłat, związanych z takimi pracami pomocniczymi, a także wszystkich usług koniecznych do przeprowadzenia prób i badań materiałów,
 12. wszystkie koszty ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,
 13. kontrola i ocena jakości,
 14. wszystkie zezwolenia, podatki, opłaty oraz inne wymagane koszty bezpośrednie i pośrednie,
 15. stałe rabaty na materiały,
 16. koszty zabezpieczeń (w tym zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób niepowołanych, a w szczególności dzieci) poprzez ogrodzenie terenu budowy ogrodzeniem o wysokości minimum 1,8 m w sposób nie stwarzający zagrożenia dla ludzi  i dołożenie wszelkich starań aby bramy i furtki były zamykane i zabezpieczone przed dostępem dzieci a także ochronę fizyczną budowy,
 17. wszystkie koszty ogólne (na terenie Budowy i poza nim) oraz zysk,
 18. wszystkie przewidziane i nieprzewidziane zagrożenia oraz nieprzewidziane zdarzenia związane z obowiązkami i zobowiązaniami Wykonawcy, wynikającymi z Umowy,
 19. wszystkie wymagane dokumenty.
 1. Wykonawca będzie realizował roboty przy zastosowaniu materiałów określonych w Załącznikach do niniejszej umowy. Załącznikami do niniejszej umowy są:
 1. Kosztorys ofertowy Wykonawcy
 2. Dokumentacja projektowa,
 3. Przedmiar robót
 4. kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy;
 5. wypis z KRS Wykonawcy;
 6. wypis z KRS Inwestora;
 7. wzór gwarancji usunięcia wad i usterek;
 8. wzór gwarancji należytego wykonania umowy;
 9. harmonogram.
 1. Wykonawca może stosować inne niż przewidziane w umowie materiały, rozwiązania techniczne i technologie, także o innych cenach jednostkowych, pod warunkiem jednak, iż takie materiały, rozwiązania techniczne i technologie nie będą sprzeczne ze standardami i wymogami określonymi w niniejszej umowie, a także użycie takich materiałów, rozwiązań technicznych i technologii nie pogorszy jakości przedmiotu umowy. Przed każdorazowym wykorzystaniem każdego materiału, rozwiązania technicznego lub technologii, Wykonawca uprzednio (min. 14 dni przed dokonaniem zamówienia) zawiadomi o tym Inwestora oraz inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie i umożliwi mu weryfikację zgodności materiału, rozwiązania technicznego lub technologii z postanowieniami niniejszej umowy. W przypadku sprzeciwu Inwestora lub inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca nie jest uprawniony do zastosowania materiału, rozwiązań technicznych i technologii innych niż przewidziane w niniejszej umowie.
 2. Wykonawca zobowiązuje się przedmiot umowy wykonać osobiście, własnymi siłami. Inwestor dopuszcza możliwość przeprowadzenia części prac przez podwykonawcę Wykonawcy. Wykonanie części robót przez podwykonawcę wymaga pisemnej zgody Inwestora i akceptacji treści umowy podwykonawczej zgodnie z zapisami §7 niniejszej umowy, pod rygorem nieważności.

§2 [Obowiązki stron]

 1. Inwestor przekazuje Wykonawcy dokumentację, która stanowi podstawę realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy w oparciu o dokumentację, którą otrzymał od Inwestora oraz kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
 2. Inwestor protokolarnie przekazuje plac budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przy czym w budynku szkoły  znajduje się przyłącze wody i energii elektrycznej. Wykonawca będzie mógł odpłatnie korzystać z mediów do celów budowy, tj. wody i energii elektrycznej. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy o której mowa w § 1 ust. 3.w sposób nieutrudniający działania przedsiębiorstwa Inwestora oraz szkoły.
 3. Od chwili przekazania placu budowy do czasu oddania obiektu Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu Inwestora lub osób trzecich znajdującym się na placu budowy. Wykonawca od chwili przekazania mu placu budowy do zakończenia robót i przekazania ich Inwestorowi, zobowiązany jest posiadać aktualną polisę ubezpieczenia OC, na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100% wartości kontraktu.
 4. Wykonawca zapoznał się z placem budowy, dokumentacją i nie wnosi żadnych uwag.
 5. Wykonawca oświadcza, iż ma niezbędne doświadczenie i wiedzę, a także posiada zaplecze techniczne umożliwiające terminowe i prawidłowe wykonanie przed­miotu umowy, oraz że prace, których wykonanie zostało mu powierzone wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacją oraz zasadami wiedzy technicznej.
 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wybór podwykonawcy i dalszych podwykonawców, ich działania i zaniechania związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym za jakość wykonanych przez nich robót. Wykonawca ponosi także odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Inwestora, będące następstwem działań lub zaniechań Wykonawcy, jego pracowników lub współpracowników, podwykonawców lub dalszych podwykonawców, podejmowanych w związku lub przy okazji realizacji robót.
 7. W ramach realizacji postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do:
 1. zapewnienia wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i postanowieniami niniejszej umowy, zgodnie z odpowiednią technologią i wiedzą techniczną, jak również zgodnie z innymi uzgodnieniami stron dokonanymi w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy – a to wszystko przy zachowaniu należytej staranności, właściwej dla podmiotu profesjonalnie trudniącego się wykonywaniem robót budowlanych i realizacją inwestycji budowlanych; dodatkowo strony ustalają, że roboty będą wykonywane zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami, a w przypadkach szczególnych – przy braku odpowiednich norm krajowych, z normami europejskimi;
 2. wykonania robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania obiektów budowlanych istniejących na gruntach należących do Inwestora i gruntach sąsiednich oraz w sposób niepowodujący zmniejszenia ich funkcjonalności lub przydatności w odniesieniu do dotychczasowego sposobu użytkowania – chyba, że co innego wynika z niniejszej umowy lub osobnego porozumienia stron, które musi być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności, z wyraźnym wskazaniem planowanej ingerencji w stan istniejących obiektów budowlanych;
 3. zapewnienia realizacji przedmiotu umowy przez osoby wyposażone w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież ochronną, o odpowiednich kwalifikacjach, posiadające wszelkie aktualne przeszkolenia w zakresie przepisów ppoż, BHP i innych odpowiadających rodzajowi wykonywanych robót;
 4. zapoznania się z istniejącą infrastrukturą, miejscem prowadzenia robót i jego specyfiką; Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za należyte rozpoznanie charakterystyki miejsca wykonywania robót, w tym w szczególności wszelkich istniejących i planowanych obiektów budowlanych znajdujących się w jego obrębie;
 5. podjęcia wszelkich niezbędnych środków ostrożności związanych z wykonaniem robót, aby zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy dla   personelu swojego, Inwestora i osób trzecich, w szczególności uczniów szkoły prowadzonej przez Inwestora;
 6. zastosowania urządzeń i technologii niezbędnych do właściwego i bezpiecznego wykonania robót, w pełni zgodnych z wymogami polskiego prawa, w tym z przepisami BHP ;
 7. przygotowania podłoża miejsca wykonywania robót i najbliższego sąsiedztwa dla pracy sprzętu, który ma być użyty przy wykonaniu robót wraz z wszystkimi zabezpieczeniami w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego i bezpiecznego wykonania;
 8. zapewnienia właściwej organizacji robót, stałego nadzoru technicznego nad robotami, stałego nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy;
 9. zapewnienia kierownika budowy w osobie pana …………………….. na budowie oraz w spotkaniach koordynacyjnych w wyznaczonym przez Inwestora terminie;
 10. naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Inwestorowi lub osobom trzecim w związku z wykonywaniem robót;
 11. zapewniania na własny koszt zabezpieczenia i ochrony mienia wykorzystywanego do realizacji robót;
 12. zapewnienia zabezpieczenia wszystkich punktów oznaczeń geodezyjnych istniejących na miejscu wykonywania robót w przypadku konieczności;
 13. usuwania na bieżąco, na swój koszt wszelkich odpadów i pozostałości po robotach, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 14. umożliwiania i ułatwiania Inwestorowi, inspektorowi  nadzoru inwestorskiego nadzoru robót na każdym etapie ich wykonywania;
 15. zapewnienia przestrzegania całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych, i zażywania środków odurzających w miejscu wykonywania robót;
 16. przestrzegania zakazu palenia na terenie szkoły. W obiektach zamkniętych lub połączonych z istniejącymi obiektami palenie tytoniu jest zabronione. Na terenie budowy Wykonawca wyznaczy jedno miejsce, z dala od szkoły, w którym będzie dozwolone palenie.
 17. przygotowania i protokolarnego przekazania wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej uwag eksploatacyjnych (jako wytycznych do eksploatacji obiektów  wraz ze wskazaniem koniecznych umów serwisowych i obowiązkowych czynności konserwacyjnych, jeżeli takie będą konieczne do prawidłowej eksploatacji obiektów lub ich części.
 1. Jeżeli w trakcie realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy wystąpi konieczność wprowadzenia istotnych zmian do projektu budowlanego strony ustalają następujący tryb postępowania:
 1. Wykonawca uzyska pisemną zgodę Inwestora, Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego na wprowadzenie zmian istotnych,
 2. Wykonawca we własnym zakresie wykona i przedstawi Inwestorowi Projekt budowlany zamienny.
 1. Po dniu, w którym Projekt  o którym mowa w ust. 8, zostanie zatwierdzony przez  właściwe organy administracji, dla ustalenia zakresu i jakości robót miarodajna będzie treść zamiennego projektu budowlanego.

 

 

§3 [Terminy]

 1. Strony ustalają, że Wykonawca rozpocznie roboty będące przedmiotem niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy w terminie ………………….. od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy, przy czym ostateczny termin wykonania robót strony ustalają na dzień …………………………………….
 3. Jakiekolwiek zmiany terminu lub harmonogramu realizacji robót, przewidzianych w Umowie są możliwe jedynie w przypadku wstrzymania robót z powodu:
 1. niemożności ich prowadzenia z winy Inwestora;
 2. nadzwyczaj niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót nawet przy zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, właściwych dla danego rodzaju robót, oraz uwzględniając zawodowy charakter działalności Wykonawcy; w przypadkach wątpliwych ostateczną decyzję o kontynuacji bądź wstrzymaniu robót podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego przy ewentualnym uwzględnieniu pisemnego stanowiska kierownika budowy.
 1. W przypadkach opisanych w ust. 3 terminy niewykonanych jeszcze robót, określone w Umowie, ulegają przesunięciu o okres wystąpienia okoliczności uniemożliwiających ich prowadzenie, pod warunkiem zawiadomienia Inwestora o ich wstrzymaniu na piśmie przez Wykonawcę najpóźniej w dniu wstrzymania robót, ze wskazaniem przyczyny wstrzymania oraz warunków podjęcia robót.

§4 [Wynagrodzenie]

 1. Za prawidłowe i terminowe wykonanie całości robót Inwestor zapłaci Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………………………………………….zawierające podatek VAT w stawce ……..% tj…………………………….
 2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP…………………………………….,

Inwestor oświadcza, że posiada NIP 599-10-80-438 i nie jest płatnikiem VAT.

 1. Płatność za wykonane prace będzie następowała w oparciu o poniższe zasady:

 

 1. Wykonawca przedkłada przejściowe Świadectwa Płatności na piśmie i w uzgodnionym formacie. Wykonawca przedkłada nie więcej niż 1 (jedno) świadectwo płatności miesięcznie. Z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich umownych warunków płatności, dokonuje się jej na poświadczoną kwotę w ciągu 30 (trzydziestu) dni po bezwarunkowym zatwierdzeniu przez Klienta.

 

 1. Płatności dokonuje się odpowiednio do postępów w budowie na podstawie % zaawansowania robót.  Stan zaawansowania robót musi być potwierdzony i zatwierdzony na piśmie przez Inwestora oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

 

 1. W każdym Świadectwie Płatności należy wskazać zakres i wartość wszystkich poprzednich prac oraz wyszczególnić ponumerowane kolejno już otrzymane płatności.

 

 1. Po zaakceptowaniu przejściowego Świadectwa Płatności przez Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca wystawi fakturę VAT za wykonane roboty i doręczy ją Inwestorowi w terminie 7 dni od dnia wystawienia; termin płatności faktury VAT wystawionej zgodnie z niniejszym postanowieniem będzie wynosił  30 dni kalendarzowych i będzie liczony od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 2. W przypadku gdyby jakakolwiek część robót nie była wykonana (w wyniku zmiany zakresu robót) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie w wysokości odpowiadającej rzeczywiście wykonanemu zakresowi robót.
 3. Wynagrodzenie określone w ust.1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Inwestora o zapłatę z tytułu wykonania robót i innych czynności, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie postanowień niniejszej umowy. Wykonawcy w szczególności nie przysługuje prawo do żądania zwrotu jakichkolwiek dodatkowych kosztów lub opłat poniesionych w związku lub w celu realizacji postanowień niniejszej umowy.
 4. Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie określone w ust.1 obejmuje swym zakresem wszelkie roboty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Wykonanie przez Wykonawcę jakichkolwiek robót dodatkowych niezaakceptowanych uprzednio przez Inwestora, nie będzie stanowiło podstawy do domagania się dodatkowego wynagrodzenia ponad określone w ust. 1, o ile strony nie postanowią inaczej na piśmie pod rygorem nieważności.
 5. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Inwestora.
 6. W przypadku zwłoki Inwestora w zapłacie wynagrodzenia określonego w ust. 1 Inwestor zapłaci Wykonawcy  odsetki liczone w wysokości ustawowej.
 7. Płatność końcowa, w wartości nie mniejszej niż 10%, nastąpi po uzyskaniu Pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego obiektu.

 

§5 [Zakończenie prac i odbiór robót]

 1. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inwestora o zakończeniu robót. Powiadomienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca obowiązany jest informować Inwestora lub inspektora nadzoru inwestorskiego o każdorazowym ukończeniu prac ulegających zakryciu lub zanikających, celem umożliwienia Inwestorowi weryfikacji prawidłowości wykonania tych prac. Naruszenie tego obowiązku może skutkować nałożeniem na Wykonawcę przez Inwestora obowiązku odsłonięcia, powtórnego wykonania i zakrycia tychże prac na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 2. Strony ustalają, że w toku czynności odbiorowych, opisanych w niniejszym paragrafie, umocowanym do działania w imieniu Wykonawcy, będzie inspektor nadzoru inwestorskiego.
 3. Inwestor przystąpi do odbioru zgłoszonych robót w ciągu trzech dni roboczych, od momentu zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia uwag zostanie wyznaczony termin na ich naprawę.
 4. Odbiór musi być potwierdzony stosownym protokołem.
 5. Wykonawca zobowiązany jest podczas czynności odbioru przedmiotu umowy przekazać Inwestorowi wszelką dokumentację powykonawczą, niezbędną do zgodnego z prawem użytkowania przedmiotu umowy  i urządzeń objętych przedmiotem niniejszej umowy a także do czynnego uczestniczenia w czynnościach odbiorowych obiektu z uprawnionymi organami, np. Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Powiatowy Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania się do ewentualnych uwag wyżej wymienionych organów.

 

 

§6 [Kary umowne i odpowiedzialność]

 1. Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną:

- w przypadku opóźnienia w wykonaniu robót – 0,5% całkowitej kwoty brutto wynagrodzenia, o którym mowa w  § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia;

- w przypadku naruszenia przepisów BHP – kary zastaną naliczony według taryfikatora kar stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

- w przypadku realizacji przedmiotu umowy przez niezaakceptowanych przez Inwestora podwykonawców lub dalszych podwykonawców – 5% całkowitej kwoty netto wynagrodzenia za każdy stwierdzony przypadek;

 

 1. Inwestor zastrzega sobie prawo do sumowania kar umownych, przy czym suma naliczonych kar nie przekroczy 10% całkowitej kwoty netto wynagrodzenia, o którym mowa w  § 4 ust. 1 umowy.
 2. Inwestor zastrzega sobie prawo do sumowania kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 3. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§7 [Podwykonawcy]

 1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania i zaniedbania podwykonawcy, jego podwykonawców i pracowników jak za własne. Strony będą przestrzegały swych zobowiązań wynikających z Art. 6471 polskiego Kodeksu cywilnego z uwzględnieniem poniższych reguł:
  1. przed zawarciem umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedstawi Inwestorowi kopię proponowanej umowy z podwykonawcą parafowaną przez potencjalne strony, wraz z kopiami wszystkich załączników do niej wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie umowy. Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.
  2. Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w punkcie 1, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie, by wszystkie umowy o podwykonawstwo były w pełni zgodne z wymogami niniejszej umowy oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa;
  4. Wykonawca zapewni, by brzmienie każdej umowy o podwykonawstwo zawierało oświadczenie gwarantujące, że bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora nie zostaną wprowadzone żadne zmiany do brzmienia czy postanowień umowy o podwykonawstwo;
  5. Wykonawca zobowiązuje się terminowo zapłacić należności we właściwej wysokości na rzecz wszystkich podwykonawców za prace wykonane w związku z robotami;
 2. W celu wywiązania się ze swych zobowiązań wynikających z Kodeksu cywilnego dotyczących płatności wobec podwykonawców, Wykonawca do każdego Świadectwa płatności załączy Inwestorowi oświadczenia podwykonawców zawierające między innymi następujące szczegóły:
 1. wartość wszystkich prac wykonanych zgodnie z Umową,
 2. kwoty zapłacone i niezapłacone, w tym wszystkie inne sumy, które w opinii podwykonawcy są mu należne,
 3. wartość kwestionowanych kwot;
 4. wartość kwot należnych podwykonawcy zgodnie z umową podwykonawczą, które staną się wymagalne w przyszłości wraz z harmonogramem płatności,
 5. wartość kwot zatrzymanych tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,
 6. wartość kwot zatrzymanych oraz potrąconych z innych tytułów.
  1. Niedostarczenie przez Wykonawcę informacji o płatnościach wobec podwykonawców oraz niezatwierdzonych podwykonawców będzie uprawniało Inwestora do zawieszenia lub wstrzymania w całości lub w części wynagrodzenia również już zatwierdzonego do wypłaty, aż do czasu otrzymania wnioskowanych informacji. Jeżeli Wykonawca nie zapłaci jakiemukolwiek podwykonawcy wynagrodzenia za prace, które w opinii Inwestora uprawniają do wypłaty, Inwestor – za pisemnym zawiadomieniem przekazanym Wykonawcy z 14-dniowym wyprzedzeniem – będzie uprawniony do zapłacenia bezpośrednio podwykonawcy i potrącenia zapłaconej kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy lub skorzystania w tym zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jak również ze skorzystania z zabezpieczeń dostarczonych przez Wykonawcę na okres gwarancji lub rękojmi.
  2. Wykonawca zapewnia, iż podejmie starania, aby żaden z podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców w rozumieniu art. 6471 §5 Kodeksu cywilnego) nie wystąpił do Inwestora z uzasadnionymi roszczeniami wypłaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialności solidarnej, ponoszonej przez Inwestora wspólnie z Wykonawcą, o której mowa w art. 6471 §5 Kodeksu cywilnego. W razie wystąpienia z takimi roszczeniami, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Inwestorowi niezwłocznie wszelkie kwoty uiszczone przez Inwestora podwykonawcy (w tym również dalszemu podwykonawcy w rozumieniu art. 6471 §5 Kodeksu cywilnego), jak również kwoty wydatkowane na spór z podwykonawcą z tego tytułu (opłaty sądowe, wynagrodzenie prawnika, itd.). Realizacja tego zobowiązania przez Wykonawcę jest objęta przedmiotem umowy i zabezpieczenia dostarczonego przez podwykonawcę na okres gwarancji lub rękojmi. Kwoty zapłacone na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy mogą być potrącone z dowolnej wierzytelności przysługującej Wykonawcy. Jeśli Wykonawca zaprzecza uprawnieniom podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i na skutek tych zapewnień Inwestor odmówi zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub też jeśli Inwestor zostanie pozwany lub otrzyma nakaz zapłaty na rzecz podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany wziąć udział w toczącym się sporze i zwrócić Inwestorowi wszelkie związane z nim koszty, jak również kwoty uiszczone na mocy orzeczenia sądowego, co jest objęte zabezpieczeniem wykonania oraz zabezpieczeniem dostarczonym przez Wykonawcę na okres gwarancji i rękojmi - koszty te mogą być potrącone z dowolnej wierzytelności przysługujące Wykonawcy, jak również z zabezpieczenia wykonania.
  3. Powyższe zapisy znajdują również zastosowanie do dalszych podwykonawców w rozumieniu art. 6471 §5 Kodeksu cywilnego.

 

§8 [Gwarancja jakości i rękojmia]

 1. Strony ustalają, że niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca niniejszym udziela Inwestorowi gwarancji jakości wykonanych robót, zapewniając ich funkcjonalność, trwałość i zgodności z postanowieniami umowy.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 5 Wykonawca udziela niniejszym Inwestorowi gwarancji jakości od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy:
 1. na okres  120 miesięcy na wykonane w ramach niniejszej umowy  o prace budowlane.   
 1. Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca niniejszym oświadcza, że gwarancją jakości objęte są wszystkie prace, elementy i urządzenia lub instalacje wykonane na podstawie niniejszej umowy.
 2. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego (po uzyskaniu Pozwolenia na użytkowanie), stwierdzającego prawidłowe wykonanie prac w stanie wolnym od wad, albo od dnia rozwiązania umowy wskutek odstąpienia od niej przez jedną ze stron. Wykonawca zobowiązany jest wydać Inwestorowi stosowne dokumenty gwarancyjne (np. książki gwarancyjne, książki serwisowe itp.), w przeciwnym wypadku dokumentem gwarancyjnym będzie otrzymany przez Inwestora egzemplarz protokół odbioru robót.
 3. Jeżeli Wykonawca uzyska od producenta lub dostawcy określonych urządzeń, materiałów lub usług uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości na te urządzenia materiały lub usługi na okresy dłuższe niż wskazane w ust. 2, wówczas Wykonawca zobowiązany jest przenieść te uprawnienia na Inwestora.        W przeciwnym wypadku, okresy rękojmi i gwarancji jakości na te urządzenia, materiały i usługi, ulegają wydłużeniu do końca okresu rękojmi i gwarancji jakości udzielonej przez producenta lub dostawcę tego materiału lub usługi.
 4. O stwierdzonej wadzie lub usterce robót Inwestor zawiadamia Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady lub usterki.
 5. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko usunąć wadę lub usterkę ujawnioną w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia.
 6. Jeżeli po upływie 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o wadzie lub usterce, Wykonawca nie usunie wady lub nie uzgodni z Inwestorem sposobu lub terminu jej usunięcia, Inwestor będzie miał prawo zlecić jej usunięcie osobom trzecim. Koszty związane z usunięciem wady zostaną w tym przypadku pokryte przez Wykonawcę.

 

 

§9 [Odpowiedzialność wykonawcy robót]

 1. Wykonawca odpowiada za kompletne, prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
 2. Od chwili protokolarnego wejścia Wykonawcy na plac budowy do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy i dokonania odbioru przez Inwestora, Wykonawca bez ograniczeń ponosi pełną odpowiedzialność za wynikające z działań lub zaniechań Wykonawcy lub jego niedbalstwa wszelkie skutki i następstwa:
 1. nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi regulacjami Inwestora;
 2. niedopełnienie obowiązku dbałości o bezpieczeństwo personelu i mienia własnego, Inwestora i osób trzecich;
 3. wypadków przy pracy;
 4. szkód na osobie i na mieniu wyrządzone w związku z prowadzonymi przez Wykonawcę robotami.
 1. Wykonawca robót odpowiada na zasadzie ryzyka za działania i zaniechania swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców i dalszych podwykonawców. Przepisu art. 429 Kodeksu cywilnego, w zakresie, w jakim wyłącza on odpowiedzialność za prace powierzone podmiotowi profesjonalnie trudniącemu się ich realizacją, nie stosuje się (art. 429 in fine Kodeksu cywilnego).
 2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić lub zwrócić Inwestorowi wszelkie opłaty, kary, grzywny i inne podobne należności nałożone na Inwestora z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę swoich obowiązków określonych przepisami prawa lub niniejszą umową.
 3. Wykonawca odpowiada za treść danych i informacji dotyczących przedmiotu umowy przekazywanych Inwestorowi, właściwym organom, instytucjom lub osobom trzecim.
 4. W przypadku dochodzenia przez osobę trzecią od Inwestora jakichkolwiek roszczeń, za które w świetle umowy odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Inwestor niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, a ten zwolni Inwestora z odpowiedzialności i naprawi ewentualną szkodę.
 5.  W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Inwestora z tytułu niewykonania lub nienależytego lub nieterminowego wykonania umowy Wykonawca udzieli Inwestorowi zabezpieczania roszczeń (zwanego dalej "Zabezpieczeniem Należytego Wykonania Umowy”) w postaci płatnej na każde żądanie Inwestora, w terminie nie dłuższym niż 5 dni, bezwarunkowej, nieodwołalnej i stale odnawialnej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o sumie gwarancyjnej w wysokości 10% kwoty ustalonej jako całkowity koszt inwestycji obliczony w oparciu o kwotę wynikającą z wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, na okres od dnia przekazania przez Inwestora Wykonawcy placu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego stwierdzającego wolne od wad i usterek wykonanie przedmiotu umowy, udzielonej przez bank lub renomowanego ubezpieczyciela  zaakceptowanego przez Inwestora oraz o treści zaakceptowanej przez Inwestora. Wykonawca doręczy Inwestorowi dokument gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej spełniający powyższe wymogi w terminie 7 dni Od dnia podpisania Umowy. Wzór gwarancji stanowi załącznik do niniejszej Umowy.
 6. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w § 3 umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania przedłużenia terminu ważności gwarancji o analogiczny okres, o który przedłużony został termin zakończenia i zobowiązany będzie do dostarczenia tak przedłużonej gwarancji Inwestorowi w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania aneksu przedłużającego termin zakończenia robót lub wcześniej, ale w każdym razie przed upływem ważności istniejącej gwarancji.
 7. Powyższa zasada będzie miała także zastosowanie do przypadku rozszerzenia zakresu przedmiotowego umowy skutkującego wzrostem wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1. umowy.
 8. W sytuacji zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy konieczne będzie odpowiednie podwyższenie kwoty udzielonej gwarancji w ten sposób, aby obejmowała ona także wartości dodatkowego wynagrodzenia brutto za roboty dodatkowe, tj. podwyższenie o kwotę, o którą podwyższone zostało wynagrodzenie umowne Wykonawcy. Termin na dostarczenie tak rozszerzonej gwarancji wynosić będzie 14 dni od podpisania stosownego aneksu rozszerzającego zakres przedmiotu Umowy lub wcześniej, ale w każdym razie przed upływem ważności istniejącej gwarancji.
 9. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy służy w szczególności na pokrycie roszczeń Inwestora z tytułu obniżonej jakości świadczeń umownych Wykonawcy, nieprawidłowości w wykonaniu przez Wykonawcę postanowień umowy, nienaprawienia lub nieusunięcia przez Wykonawcę jakiejkolwiek wady lub usterki w terminie wyznaczonym zgodnie z umową, niezapłacenia przez Wykonawcę Inwestorowi jakiejkolwiek kwoty należnej Wykonawcy zgodnie z umową lub powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym niezapłacenia Inwestorowi kar umownych, kosztów wykonania zastępczego, zwrotu wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
 10. Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę Inwestorowi gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt. 7. powyżej, Inwestorowi przysługuje prawo wstrzymania zapłaty kwoty stanowiącej 10% kwoty ustalonej jako całkowity koszt inwestycji obliczony w oparciu o kwotę wynikającą z wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.
 11. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Inwestora z tytułu gwarancji jakości i rękojmi Wykonawca ustanowi na rzecz Inwestora zabezpieczenie (dalej „Zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi”) w postaci płatnej na każde żądanie Inwestora, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego, bezwarunkowej, nieodwołalnej i stale odnawialnej gwarancji ubezpieczeniowej o sumie gwarancyjnej w wysokości 5% kwoty ustalonej jako całkowity koszt inwestycji obliczony w oparciu o kwotę wynikającą z wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, na okres 120 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, udzielonej przez renomowanego ubezpieczyciela  zaakceptowanego przez Inwestora oraz o treści zaakceptowanej przez Inwestora. Wykonawca doręczy Inwestorowi dokument gwarancji ubezpieczeniowej spełniający powyższe wymogi w terminie 7 dni przed terminem ostatecznego odbioru przedmiotu umowy. Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę w/w Gwarancji, Inwestorowi przysługuje prawo wstrzymania zapłaty kwoty stanowiącej 5% wartości uzgodnionego wynagrodzenia
 12. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi służy w szczególności na pokrycie roszczeń Inwestora z tytułu nieprawidłowości w wykonaniu przez Wykonawcę postanowień umowy, nienaprawienia lub nieusunięcia przez Wykonawcę jakiejkolwiek wady lub usterki w terminie wyznaczonym zgodnie z umową lub powszechnie obowiązującymi przepisami, niezapłacenia przez Wykonawcę Inwestorowi jakiejkolwiek kwoty należnej Wykonawcy, zgodnie z umową lub powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym niezapłacenia Inwestorowi kosztów wykonania zastępczego.
 13. Jeżeli w toku realizacji umowy lub w okresie gwarancji lub rękojmi wysokość kwoty Zabezpieczenia Należytego Wykonania umowy lub kwoty Zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej procentu wynikającego z ustalonej wartości wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie uzupełnić kwotę zabezpieczenia do wysokości zgodnej z zapisami ust. 7 lub 13

 

§10 [Ubezpieczenia]

W terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy Wykonawca przedstawi Inwestorowi polisę ubezpieczeniową lub certyfikat jej zawarcia, potwierdzającą ubezpieczenie Wykonawcy w zakresie ryzyk budowlano-montażowych i odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tym zastrzeżeniem, że suma gwarancyjna za jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia wyniesie min. 100% wartości kosztorysowej umowy brutto (tj……………………………………………). Inwestor zatwierdzi prawidłowość polisy i jej zgodność z niniejszą umową potwierdzając pisemnie odbiór kserokopii polisy od Wykonawcy.

§11 [Poufność informacji]

W czasie trwania umowy, a także bezterminowo po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technologicznych i handlowych oraz innych poufnych informacji Inwestora, do których ma lub uzyska dostęp, chyba że uzyska na to od Inwestora pisemne pozwolenie.

§12 [Odstąpienie od umowy]

 1. Inwestor może odstąpić od umowy ze skutkiem ex nunc, w przypadku gdy:
 1. Wykonawca nie przystępuje do wykonania robót w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy lub opóźnia się z realizacją robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby dotrzymał obligatoryjnych terminów realizacji robót określonych w umowie ;
 2. Wykonawca prowadzi roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z przepisami prawa lub niniejszą umową, pomimo uprzedniego wezwania go przez Inwestora do prawidłowego wykonywania umowy w określonym terminie, nie krótszym niż 3 dni;
 3. podczas odbioru zostaną stwierdzone istotne wady obiektu, których nie da się usunąć albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim;
 4. Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie przerwał realizację robót na dłużej niż 7 dni.
 1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
 2. Odstąpienie Inwestora od umowy w przypadku winy wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych i usunięcia wszelkich odpadów z terenu budowy oraz odpowiedzialności wobec Inwestora określonej przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji jakości.
 3. Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. Umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę lub Inwestora od Umowy z przyczyn leżących po stronie Inwestora.
 4. Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. Umowy w przypadku odstąpienia przez Inwestora lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 

§13 [Postanowienia końcowe]

 

 1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy zapoznał się z dokumentami formalno-prawnymi inwestycji, z warunkami geologicznymi istniejącymi na terenie realizacji inwestycji, przebiegu wszelkich instalacji na terenie objętym inwestycją itp., wszystkimi załącznikami do umowy oraz innymi niezbędnymi danymi i na tej podstawie wystarczająco znany jest mu charakter inwestycji, którą zamierza zrealizować na rzecz Inwestora. Wobec powyższego Wykonawca oświadcza, że jest w stanie wykonać przedmiot umowy zgodnie z jej celem i postanowieniami umowy.
 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa – w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz innych właściwych aktów prawnych.
 4. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązania wszelkich kwestii spornych wynikłych w związku z realizacją umowy. W przypadkach gdyby strony nie doszły do porozumienia sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Inwestora.
 5. Wszelkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym   egzemplarzu dla każdej ze stron.
 7. Załącznikami do niniejszej umowy są:
 1. Kosztorys ofertowy Wykonawcy
 2. Dokumentacja projektowa,
 3. Przedmiar robót
 4. kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy;
 5. wypis z KRS Wykonawcy;
 6. wypis z KRS Inwestora;
 7. wzór gwarancji usunięcia wad i usterek;
 8. wzór gwarancji należytego wykonania umowy;
 9. harmonogram.

 

 

 

_________________

__________________

Inwestor

 

Wykonawca

 

Tabela elementów scalonych

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

     

Lp.

NAZWA

RAZEM

1

ROBOTY BUDOWLANE CPV 45212222-8

 

1.1

Rozbiórki

 

1.2

Roboty ziemne

 

1.3

Fundamenty

 

1.4

Roboty murowe

 

1.5

Roboty żelbetowe

 

1.6

Konstrukcje stalowe

 

1.7

Ślusarka i stolarka

 

1.8

Podłoża i posadzki

 

1.9

Tynki i okładziny

 

1.10

Pokrycie dachu nad łącznikiem

 

1.11

Pokrycie dachu nad salą sportową

 

1.12

Obróbki blacharskie rynny dachowe i rury spustowe

 

1.13

Balustrady i wycieraczki

 

1.14

Elewacje

 

1.15

Opaska wokół budynku

 

1.16

Przebudowa części istniejącej

 

2

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA CPV 45330000-9

 

3

WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV 45311100

 

4

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7

 

5

INSTALACJA WENTYLACJI CPV 45331210-1

 

6

ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45232130-2

 

7

HYDRANT CPV 45332200-5

 

8

INSTALACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO CPV 45316100-6

 

9

WYPOSAŻENIE CPV 45421143-8; 45421153-1;45313100-5

 

10

NAWIERZCHNIE CPV 45233260-9

 

 

RAZEM netto

 

 

VAT

 

 

Razem brutto

 

 

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (projekt, przedmiar i specyfikacja techniczna) do pobrania pod linkiem:

https://www.dropbox.com/sh/hu2qiw461a9jzbf/AAB4lQ9MP9QkCzWuSFUQjifZa?dl=0