MENU

.

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Edukacyjne powstało w 1990 roku. Jego podstawowym zadaniem jest prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej, a od 1999 roku również gimnazjum. Do Stowarzyszenia Edukacyjnego może przystąpić rodzic, którego dziecko uczęszcza do jednej ze szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie. Członkowie Stowarzyszenia raz na dwa lata wybierają spośród siebie na Walnym Zgromadzeniu Zarząd Stowarzyszenia, który prowadzi bezpośredni nadzór nad szkołami. Obie szkoły posiadają wszystkie uprawnienia szkół publicznych.

Zarząd Stowarzyszenia:

Dorota Jaroszyńska - Prezes Zarządu
Greta Starecka - Kwaśny - Wiceprezes Zarządu
Ewa Rudomina - Sanocka - Sekretarz
Aneta Nowakowska - Członek Zarządu
Michał Wrembel - Członek Zarządu
Przemysław Kapsa  - Członek Zarządu

Komisji Rewizyjna:

Jacek Przybylski - Przewodniczący Komisji
Tomasz Cybulski - Zastępca Przewodniczącego Komisji
Roman Kołodziejczak - Członek Komisji

Statut Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp.Rozdział I
Postanowienia ogólne:

 • Art. 1 Tworzy się Stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Edukacyjne w Gorzowie Wlkp., zwane dalej Stowarzyszeniem.
 • Art. 2 Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Art. 3 Siedzibą Stowarzyszenia jest siedziba Społecznej Szkoły Podstawowej Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp., przy ul. Kazimierza Wielkiego 65b.
 • Art. 4 Stowarzyszenie może być członkiem organizacji społecznych i gospodarczych zarówno krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, o podobnych celach statutowych.
 • Art. 5 Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach ( tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr. 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 • Art. 6 Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

Rozdział II
Cele, formy działania:

 • Art. 7. 1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest organizacja i prowadzenie – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi szkół niepublicznych - Społecznej Szkoły Podstawowej, zwanej dalej Szkołą Podstawową oraz Społecznego Gimnazjum w Gorzowie Wlkp., zwanego dalej Gimnazjum, a ponadto celem Stowarzyszenia może być:
 • 1) prowadzenie przedszkola,
 • 2) podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie oświaty i wychowania mających na celu pełny rozwój intelektualny i fizyczny dziecka w warunkach poznawania jego godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,
 • 3) organizowanie działalności edukacyjnej zgodnie z ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji Praw Dziecka.
 • 4) współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami mającymi podobne cele.
 • 5) prowadzenie działalności gospodarczej,
 • 6) tworzenie fundacji i innych form wspierania prac prowadzonych przez Stowarzyszenie,
 • 7) zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących kształcenia i wychowania,
 • 8) rozwijanie i prowadzenie innych form działalności służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 • 2. Stowarzyszenie i prowadzona przez nie działalność gospodarcza oraz publiczne deklaracje Stowarzyszenia nie mogą być wykorzystywane do prywatnych interesów Członków, zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni.
 • 3. Stowarzyszenie wprowadza zasady przejrzystości do swoich działań, zwłaszcza w odniesieniu do zagadnień związanych z działalnością i finansami, jak również w odniesieniu do wszelkich decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki:

 • Art. 8 Członkami Stowarzyszenia są:
 • 1) członkowie zwyczajni,
 • 2) członkowie wspierający,
 • 3) członkowie honorowi.
 • Art. 9. Członkiem zwyczajnym, może być jedno z rodziców lub prawnych opiekunów dziecka:
 • 1) które uczęszcza do przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie,
 • 2) które uczęszcza do Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie.
 • 3) które jest absolwentem szkoły Podstawowej lub Gimnazjum prowadzonych przez Stowarzyszenie.
 • Art.10 Prawo do uzyskania statusu członka wspierającego mają osoby sprawujące następujące funkcje w Szkole Podstawowej lub Gimnazjum prowadzonym przez Stowarzyszenie: dyrektora, zastępcy dyrektora, głównego księgowego i kierownika administracyjno -gospodarczego.
 • Art. 11 Członkami honorowymi są osoby prawne lub fizyczne szczególnie zasłużone dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 • Art. 12 Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 • Art. 13 Członek zwyczajny ma prawo do:
 • 1) udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • 2) korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego,
 • 3) wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.
 • 4) informowania o przynależności do Stowarzyszenia, używania jego znaku graficznego oraz barw na zasadach określonych regulaminem.
 • Art. 14. 1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do udziału w pracach Stowarzyszenia, ale nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego, chyba że są jednocześnie członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.
 • 2. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 • Art. 15 Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do:
 • 1) realizowania celów statutowych,
 • 2) przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • 3) regularnego płacenia składek członkowskich i innych świadczeń okreś1onych przez Stowarzyszenie,
 • 4) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
 • 5) udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • 6) niezwłocznego informowania Zarządu Stowarzyszenia o:
 • a) utracie prawa do posiadania członkostwa w Stowarzyszeniu,
 • b) zmianie danych teleadresowych i osobowych, ze skutkiem skutecznego doręczenia wszelkiej korespondencji pochodzącej od Stowarzyszenia na dotychczasowy adres.
 • Art. 16. 1. Nabycie członkostwa zwyczajnego lub wspierającego w Stowarzyszeniu następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia, której wzór ustala Zarząd.
 • 2. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia nowego członka do Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowej pod względem formalnym deklaracji przystąpienia.
 • Art.17.1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje przez:
 • a) pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się członkostwa złożone Zarządowi Stowarzyszenia - z datą jego złożenia ,
 • b) skreślenie z listy członków przez Zarząd Stowarzyszenia - z datą uprawomocnienia się uchwały w tym przedmiocie,
 • c) z datą śmierci członka Stowarzyszenia
 • d) z datą utraty statusu osoby prawnej w odniesieniu do członka honorowego.
 • 2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
 • a) działania na szkodę Stowarzyszenia,
 • b) nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • c) nieuiszczenia trzech kolejnych składek członkowskich,
 • d) utraty stanowiska w przypadku osób, o których mowa w art. 10.
 • 3. Skreślenie z listy członków następuje w formie uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia.
 • 4. Skreślonym członkom Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od dnia doręczenia im informacji o treści przedmiotowej Uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 • 5. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu, który po wdrożeniu postępowania wyjaśniającego może zmienić zaskarżoną uchwałę.
 • 6. Odwołanie od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków, Walne Zebranie rozpoznaje na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania. Uchwala Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 • Art. 18. 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 • 1) Walne Zebranie,
 • 2) Zarząd,
 • 3) Komisja Rewizyjna.
 • 2. Członkiem Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej nie może być członek zwyczajny, którego dziecko nie jest uczniem Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum prowadzonych przez Stowarzyszenie.
 • Art. 19 .1 Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 2 lata i upływa z dniem wyboru nowych władz.
 • 2. W przypadku upływu 2-letniego okresu kadencji władz Stowarzyszenia przed rozliczeniem roku budżetowego(kalendarzowego), obejmującego ostatni rok kadencji władz Stowarzyszenia, okres kadencji tej ulega przedłużeniu do dnia rozliczenia tego roku.
 • Art.20.1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
 • 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 •  
 • Art. 21.1. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem zwołuje co roku, najpóźniej do 31 marca Walne Zebranie Zwyczajne oraz co dwa lata Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.
 • 2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia członków listami poleconymi na co najmniej 14 dni naprzód lub w inny sposób za potwierdzeniem odbioru.
 • Art. 22 . 1 Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd - z jego własnej inicjatywy lub:
 • 1) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • 2) na pisemny wniosek co najmniej 1 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 • 2. Wniosek o Nadzwyczajne Walne Zebranie musi zawierać wykaz spraw i propozycje uchwał, nad którymi Walne Nadzwyczajne Zebranie będzie obradować.
 • 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno się odbyć nie później niż w ciągu 4 tygodni od daty wpływu wniosku.
 • Art. 23 W przypadku nie zwołania przez Zarząd, Walnego Zebrania w terminach określonych w statucie, Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna.
 • Art. 24 Walne Zebranie:
 • 1) uchwala program działania Stowarzyszenia,
 • 2) rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • 3) uchwala statut Stowarzyszenia i dokonuje w nich zmian,
 • 4) ustala wysokość wpisowego, czesnego i składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Stowarzyszenia, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz przedszkola,
 • 5) uchwala coroczny budżet Stowarzyszenia oraz najwyższą, kwotę zobowiązań finansowych, jaką może zaciągnąć Stowarzyszenie,
 • 6) wybiera i odwołuje, Zarząd i Komisję Rewizyjną, jak i poszczególnych ich członków, za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 26 ust.3,
 • 7) udziela absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 • 8) rozpatruje odwołania członków od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
 • 9) podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • 10) nadaje godność Członka Honorowego Stowarzyszenia.
 • 11) podejmuje uchwały w sprawach przedstawianych przez organy Stowarzyszenia,
 • 12) podejmuje uchwały w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości,
 • 13) podejmuje uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
 • 14) podejmuje uchwałę w sprawie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania,
 • 15) podejmuje uchwałę w sprawie Regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz trybu pracy komisji konkursowej.
 • Art. 25.1. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
 • 2. Uchwała dotycząca zmian statutu Stowarzyszenia zapada większością kwalifikowaną 2/3 członków Stowarzyszenia uczestniczących w Walnym Zebraniu, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
 • 3. Uchwała dotycząca likwidacji Stowarzyszenia oraz zbycia nieruchomości zapada większością kwalifikowaną 2/3 głosów uczestniczących w Walnym Zebraniu, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do glosowania.
 • 4. Członek może uczestniczyć w Walnym Zebraniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnoletniego pełnomocnika, którym może być:
 • - inny członek Stowarzyszenia,
 • - rodzic lub opiekun prawny dziecka, nie będący członkiem Stowarzyszenia, którego drugi rodzic lub opiekun prawny jest członkiem Stowarzyszenia
 • 5. W Walnym Zebraniu może uczestniczyć każdy członek Stowarzyszenia lub jego pełnomocnik, rodzic lub opiekun prawny ucznia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, pracownicy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia.
 • Art. 26.1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między walnymi zebraniami.
 • 2. Zarząd składa się z 6 członków.
 • 3. Zarząd dokoptowuje do składu zarządu w miejsce tych, którzy ubyli, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jego składu w trakcie kadencji.
 • 4.Członkowie Zarządu wybierają i odwołują spośród siebie: prezesa, wiceprezesa i sekretarza.
 • Art. 27 Do kompetencji Zarządu należy:
 • 1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • 2) realizowanie celów Stowarzyszenia, w tym kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 • 3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 • 4) prowadzenie działalności w oparciu o budżet zatwierdzony przez Walne Zebranie,
 • 5) sporządzanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności, wykonania budżetu i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu,
 • 6) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań,
 • 7) zatrudnianie, wyłonionego w drodze konkursu dyrektora Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz ustalanie dla niego warunków pracy i płacy,
 • 8) zwalnianie dyrektora Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,
 • 9) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia oraz w sprawach ustania członkostwa,
 • 10) uchwalanie statutu Społecznej Szkoły Podstawowej i dokonywanie w nim zmian,
 • 11) Zarząd zobowiązany jest zapewnić dostęp każdemu członkowi Stowarzyszenia do protokołów i uchwał Walnego Zebrania w terminie miesiąca od jego odbycia;
 • 12) inne sprawy nie zastrzeżone do właściwości Walnego Zebrania i Komisji Rewizyjnej.
 • Art. 28.1. Zarząd działa zgodnie z zatwierdzonym przez siebie regulaminem obrad.
 • 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos prezesa, a w przypadku jego nieobecności głos wiceprezesa.
 • 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
 • 4. O terminie posiedzenia Zarządu prezes zarządu zawiadamia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 • 5. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.
 • Art. 29 Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, udzielania pełnomocnictw oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są, łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym obligatoryjnie prezes lub wiceprezes.
 • Art. 30.1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają i odwołują spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
 • 2. Członków komisji rewizyjnej wybiera Walne Zebranie, przy czym każdy z członków Stowarzyszenia może oddać głos tylko na jednego kandydata. Członkami Komisji Rewizyjnej zostaje 3 kandydatów z największą liczbą uzyskanych głosów.
 • 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • 1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 • 2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, żądanie wyjaśnień i podjęcia stosownych działań przez Zarząd,
 • 3) pełnienie roli arbitra w sporach powstałych pomiędzy członkami na tle działalności w Stowarzyszeniu,
 • 4) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
 • 5) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
 • 6) zwoływanie Walnego Zebrania w przypadkach wskazanych w statucie.
 • 4. Komisja Rewizyjna działa zgodnie z zatwierdzonym przez siebie regulaminem obrad.
 • 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności głos wiceprzewodniczącego.
 • 6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane.
 • 7. O terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej jej Przewodniczący zawiadamia Prezesa Zarządu.
 • 8. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Zarządu Stowarzyszenia.
 • Art. 31 Członkostwo w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej wygasa z datą:
 • 1) śmierci członka,
 • 2) zrzeczenia się członkostwa w wyżej wymienionych władzach,
 • 3) odwołania przez Walne Zebranie,
 • 4) utraty biernego prawa wyborczego.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

 • Art. 32 Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, wpisowego rodziców, opłat czesnego rodziców, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

Rozdział VI
Rozwiązanie Stowarzyszenia

 • Art. 33 W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje ono jednoczenie uchwałę o przeznaczeniu majątku i powołuje komisję likwidacyjną.Statut uchwalono na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Edukacyjnego w dniu 09 marca 2012r.